วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.3/2     รหัสกลุ่ม 59210402     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสุภาษณ์ การภักดี    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5921040023    นายภาณุ  อาสา                                           
  2     5921040027    นายนฤนาท  ชูจันทร์                                           
  3     5921040030    นางสาวณัชชา  จิตรีธรรม(RTY)                                          
  4     5921040036    นายวีรภัทร  ไทยพิทักษ์                                           
  5     5921040038    นายนที  บี่สา                                           
  6     5921040098    นางสาวสโรชา  สุกางโฮง                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน