วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.3/1     รหัสกลุ่ม 59210401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสุภาษณ์ การภักดี    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5921040014    นายกนกพล  เกิดน้อย(RTY)                                          
  2     5921040015    นายวิศรุต  ชูประยูร                                           
  3     5921040016    นายอรรถพันธ์  ทวันเวทย์                                           
  4     5921040017    นายนฤเขต  นิลกำแหง                                           
  5     5921040107    นายภานุพงศ์  พลับจีน                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน