วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างเชื่อมโลหะ ชช.3/1     รหัสกลุ่ม 59210301     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายพิรวัฒน รัตนโมรา    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5921030002     นายกรเหมันต์  เสือทับ(DRP)                                          
  2     5921030009     นายภาณุวัฒน์  พลเจียก(RTY)                                          
  3     5921030016     นายชยพล  จันทร์ดา(DRP)                                          
  4     5921030017     นายสุทธิกิตติ์  สงวนเกียรติ์(DRP)                                          
  5     5921030018     นายภูริภัทร  สมตัว(DRP)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน