วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน ชก.3/4     รหัสกลุ่ม 59210204     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสุจิตรา เทศนา    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5921020094     นายชัยยา  แสงเย็น                                           
  2     5921020101     นายจักรกฤษณ์  พันธุ์สุวรรณ์                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน