วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างยนต์ ชย.3/6     รหัสกลุ่ม 59210106     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายชำนาญ แก้วจงประสิทธิ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5921010079     นายพีรพล  เกตุสาคร(RTY)                                          
  2     5921010130     นายวิทวัส  สุขหนู                                           
  3     5921010139     นายทรงวุฒิ  ขำคำ(RTY)                                          
  4     5921010140     นายอิทธิพล  สุมานัส                                           
  5     5921010141     นายนฤปนาท  รอดย้อย                                           
  6     5921010147     นายอานน  พูลแช่ม                                           
  7     5921010148     นายวิทวัส  สิงห์หร่าย(RTY)                                          
  8     5921010151     นายจักกฤษ  วงษ์ชอุ่ม(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน