วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างยนต์ ชย.3/4     รหัสกลุ่ม 59210104     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวนวลนภา ศรีคำแซง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5921010061    นายทศพร  ศิริมาลา(END)                                          
  2     5921010062    นายคมสัน  ทิมทอง(END)                                          
  3     5921010063    นายสหพันธ์  ปั่นกลาง(END)                                          
  4     5921010064    นายทศพล  ศิริจิตร์(END)                                          
  5     5921010065    นายพงษ์กร  สอนสังฆ์(RTY)                                          
  6     5921010066    นายศิริชัย  ยิ้มศิลป์                                           
  7     5921010068    นายชัยรัตน์  ถีจันทร์(END)                                          
  8     5921010069    นายนันทชัย  ทองน้อย(RTY)                                          
  9     5921010070    นายสถาพร  ทองสกุล(END)                                          
  10     5921010071    นายปรัชญา  เพิ่มผล(END)                                          
  11     5921010073    นายกรรณ์ธรส  ณรงค์ศักดิ์(END)                                          
  12     5921010074    นายณัชพล  เจริญทัพ                                           
  13     5921010075    นายฐิตินันท์  ชินอานต์(END)                                          
  14     5921010076    นายประวีณ  ขันทอง(END)                                          
  15     5921010078    นายดำรงค์  พุ่มประพาฬ(END)                                          
  16     5921010131    นายวรินทร์  เซ่งเซียน                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน