วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างยนต์ ชย.3/3     รหัสกลุ่ม 59210103     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายอลงกต ดำนิล    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5921010041    นายวิทวัส  มั่นกลิ่น(RTY)                                          
  2     5921010043    นายสัญชัย  ชังเมือง(END)                                          
  3     5921010044    นายทิชานนท์  ทองบุญ(END)                                          
  4     5921010046    นายพันธวัช  ด่านสุวรรณไทย(END)                                          
  5     5921010047    นายเทวราช  ชื่นบุญ(END)                                          
  6     5921010048    นายณัฐพร  จูสอน(END)                                          
  7     5921010049    นายอานนท์  ภูอวด                                           
  8     5921010050    นายก้องฟ้า  นาประดิษฐ์(END)                                          
  9     5921010052    นายไตรภพ  จันทรัตน์(END)                                          
  10     5921010053    นายนาวิน  จิ๋วแหยม(END)                                          
  11     5921010054    นายชนินทร์  เทียนชัย                                           
  12     5921010055    นายศุภกิตติ์  สิทธิพรมมา(END)                                          
  13     5921010056    นายวีรภัทร  นาคปั้น(END)                                          
  14     5921010057    นายปัญจพล  มนูญผล(END)                                          
  15     5921010058    นายรัชพล  เกิดดี(END)                                          
  16     5921010060    นายธนโชติ  ทองบู่(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน