วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างยนต์ ชย.3/3     รหัสกลุ่ม 59210103     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายอลงกต ดำนิล    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5921010041     นายวิทวัส  มั่นกลิ่น                                           
  2     5921010049     นายอานนท์  ภูอวด                                           
  3     5921010054     นายชนินทร์  เทียนชัย                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน