วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างยนต์ ชย.3/2     รหัสกลุ่ม 59210102     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสมพร วัฒน์วันทนา    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5921010028     นายสุทิน  กล่ำแก้ว(RTY)                                          
  2     5921010029     นายนาคิม  อ่วมทอง(END)                                          
  3     5921010033     นายพงศกร  ปั่นยวง(RTY)                                          
  4     5921010086     นายกวินท์  วาริยันต์(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน