วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคการผลิต (ส.2/5)     รหัสกลุ่ม 58310215     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายประจักร์ บัวอาจ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5831021502     นายวิรุฬห์  สีธิสาน(RTY)                                          
  2     5831021507     นายสุทธิศักดิ์  หอมยามเย็น(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน