วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ (ช.3/1)     รหัสกลุ่ม 58240401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาววราภรณ์ ธิยอด    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5824040004    นายณัฐวร  เที่ยงพุ่ม(END)                                          
  2     5824040010    นางสาวอลิษา  บุตรดา(END)                                          
  3     5824040020    นายฉัตรมงคล  นพวัน(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน