วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ช.3/3)     รหัสกลุ่ม 58220403     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางณทิพรดา เขตต์นคร    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5822040083     นางสาวภัทธิรา  วงษาแทน(RTY)                                          
  2     5822040093     นายกิตติธัช  พรมเพ็ง(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน