วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง (ช.3/2)     รหัสกลุ่ม 58210602     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายปริญญา จงธรรม    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5821060034     นายอัมรินทร์  ธาราวัต(RTY)                                          
  2     5821060045     นายณัฐกรณ์  สวนมะลิ                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน