วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง (ช.3/1)     รหัสกลุ่ม 58210601     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายปริญญา จงธรรม    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5821060003    นายนิธิศ  สารฤทธิ์(END)                                          
  2     5821060010    นายจิรายุส  นิลสนธิ(END)                                          
  3     5821060042    นายกลวัชร  กล้าจิตร์(RTY)                                          
  4     5821060043    นายนนทกร  เลื่อยกระโทก(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน