วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ช.3/3ทวิ)     รหัสกลุ่ม 58210503     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายศักดิ์ดา ฉ่ำช้างทอง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5821050041     นายสุพิพากษา  หริ่งรอด(RTY)                                          
  2     5821050044     นายสมัชชา  สีวันนา(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน