วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง (ช.3/3)     รหัสกลุ่ม 58210403     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายอนุสรณ์ วงศ์ปินจันทร์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5821040049     นางสาวสุพิชญา  อินนิ่ม(RTY)                                          
  2     5821040055     นายศักดิ์นรินทร์  รอดรัตน์(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน