วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การบัญชี (ช.3/2)     รหัสกลุ่ม 57220102     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวบังเอิน หน่ายทุกข์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5722010046    นางสาวสุธิดา  เอี่ยมศรี(RTY)                                          
  2     5722010047    นางสาวสุธิตา  เอี่ยมศรี(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน