วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2562

ลำดับ รหัสกลุ่ม ชื่อกลุ่ม ครูที่ปรึกษา จำนวนนักเรียน กระทำ
1 62410201 เทคโนโลยีแม่พิมพ์ ทลบ.1/1ทวิ นายอดิศร เปลี่ยนดิษฐ 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
2 62340411 อาหารและโภชนาการ สคอ.1/1ม.6 นางสาวปนัดดา ลำกูล 18 พิมพ์ใบรายชื่อ
3 62321511 การจัดการทั่วไป สบจ.1/1ม.6 นางสุนีย์ สืบสำราญ 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
4 62320411 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สบค.1/3ม.6 นางสาววิลาสินี ชูติวัตร์ 34 พิมพ์ใบรายชื่อ
5 62320402 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สบค.1/2 นางปิยะนุช เวชประสิทธิ์ 28 พิมพ์ใบรายชื่อ
6 62320401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สบค.1/1 นางวราภรณ์ ชูควร 39 พิมพ์ใบรายชื่อ
7 62320211 การตลาด สบต.1/2ม.6 นางสาวปรานอม เจริญวงษ์ 13 พิมพ์ใบรายชื่อ
8 62320201 การตลาด สบต.1/1 นางสาวปรานอม เจริญวงษ์ 10 พิมพ์ใบรายชื่อ
9 62320101 การบัญชี สบบ.1/1 นางสาวใกล้รุ่ง อุ่มอยู่ 44 พิมพ์ใบรายชื่อ
10 62312812 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สอค.1/2ม. นายประเสริฐศักดิ์ ศิริภาพ (ใหม่) 15 พิมพ์ใบรายชื่อ
11 62312811 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สอค.1/1ม. นายประเสริฐศักดิ์ ศิริภาพ (ใหม่) 19 พิมพ์ใบรายชื่อ
12 62311114 เทคนิคอุตสาหกรรม สอท.1/4ม.6 นายสถาพร แท่นกระโทก 19 พิมพ์ใบรายชื่อ
13 62311113 เทคนิคอุตสาหกรรม สอท.1/3ม.6 นายสถาพร แท่นกระโทก 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
14 62311112 เทคนิคอุตสาหกรรม สอท.1/2ม.6 ว่าที่ร้อยตรี ภานุพงษ์ จันทรเชี่ยน 21 พิมพ์ใบรายชื่อ
15 62311111 เทคนิคอุตสาหกรรม สอท.1/1ม.6 ว่าที่ร้อยตรี ภานุพงษ์ จันทรเชี่ยน 19 พิมพ์ใบรายชื่อ
16 62310611 ช่างก่อสร้าง สอก.1/2ม.6 นางสายฝน ทองอ่อน 26 พิมพ์ใบรายชื่อ
17 62310601 ช่างก่อสร้าง สอก.1/1 นางสายฝน ทองอ่อน 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
18 62310501 อิเล็กทรอนิกส์ สออ.1/1 นางสาวภาวิณี ปานันตา 21 พิมพ์ใบรายชื่อ
19 62310411 ไฟฟ้า สอฟ.1/5ม.6 นางปรารถนา บุ้งทิม 16 พิมพ์ใบรายชื่อ
20 62310401 ไฟฟ้า สอฟ.1/1 นายสุภาษณ์ การภักดี 22 พิมพ์ใบรายชื่อ
21 62310311 เทคนิคโลหะ สอล.1/1ม.6 นายทณภพ รัตนโมรา 5 พิมพ์ใบรายชื่อ
22 62310212 เทคนิคการผลิต สอผ.1/6ม.6 นายชัยวัฒน์ บุญดี 21 พิมพ์ใบรายชื่อ
23 62310211 เทคนิคการผลิต สอผ.1/5ม.6 นายชัยวัฒน์ บุญดี 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
24 62310204 เทคนิคการผลิต สอผ.1/4 นางสุจิตรา เทศนา 12 พิมพ์ใบรายชื่อ
25 62310203 เทคนิคการผลิต สอผ.1/3 นายสมเกียรติ นุชพงษ์ 18 พิมพ์ใบรายชื่อ
26 62310201 เทคนิคการผลิต สอผ.1/1 นายขวัญชัย โพธิ์ขวัญ 15 พิมพ์ใบรายชื่อ
27 62310121 เทคนิคเครื่องกล สอย.1/7ทวิ นายชำนาญ แก้วจงประสิทธิ์ 15 พิมพ์ใบรายชื่อ
28 62310111 เทคนิคเครื่องกล สอย.1/5ม.6 นายศราวุธ แพ่งประสิทธิ์ 22 พิมพ์ใบรายชื่อ
29 62310103 เทคนิคเครื่องกล สอย.1/3 นายวิทยา อยู่ภาโส 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
30 62310102 เทคนิคเครื่องกล สอย.1/2 นายอลงกต ดำนิล 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
31 62310101 เทคนิคเครื่องกล สอย.1/1 นายอลงกต ดำนิล 17 พิมพ์ใบรายชื่อ
32 62240402 อาหารและโภชนาการ คอ.1/2 นายภวัต พฤกษารักษ์ 6 พิมพ์ใบรายชื่อ
33 62240401 อาหารและโภชนาการ คอ.1/1 นายภวัต พฤกษารักษ์ 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
34 62220403 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.1/3 นางวราภรณ์ ชูควร 35 พิมพ์ใบรายชื่อ
35 62220402 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.1/2 นางณทิพรดา เขตต์นคร 38 พิมพ์ใบรายชื่อ
36 62220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.1/1 นางปิยะนุช เวชประสิทธิ์ 40 พิมพ์ใบรายชื่อ
37 62220301 การเลขานุการ ลข.1/1 นางบังอร วรรณทอง 17 พิมพ์ใบรายชื่อ
38 62220201 การตลาด กต.1/1 นายสมคิด ฉัตรธัญญกิจ 26 พิมพ์ใบรายชื่อ
39 62220102 การบัญชี บช.1/2 นางสาวบังเอิน หน่ายทุกข์ 38 พิมพ์ใบรายชื่อ
40 62220101 การบัญชี บช.1/1 นางนงคราญ ฉัตรธัญญกิจ 40 พิมพ์ใบรายชื่อ
41 62212802 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.1/2 นางณัฐสิมา ตามสายลม (ใหม่) 19 พิมพ์ใบรายชื่อ
42 62212801 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.1/1 นางณัฐสิมา ตามสายลม (ใหม่) 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
43 62211111 ช่างซ่อมบำรุง ชซ.1/3ทวิ นายธนกร เที่ยงพลับ 16 พิมพ์ใบรายชื่อ
44 62211102 ช่างซ่อมบำรุง ชซ.1/2 นายธนกร เที่ยงพลับ 16 พิมพ์ใบรายชื่อ
45 62211101 ช่างซ่อมบำรุง ชซ.1/1 นายธนกร เที่ยงพลับ 16 พิมพ์ใบรายชื่อ
46 62210603 ช่างก่อสร้าง ชส.1/3 นายเอกลาภ ปุจฉณีย์มงคล 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
47 62210602 ช่างก่อสร้าง ชส.1/2 นางสาวอานันทิยา แสงสว่าง 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
48 62210601 ช่างก่อสร้าง ชส.1/1 นางสาวอานันทิยา แสงสว่าง 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
49 62210502 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชอ.1/2 นายสมศักดิ์ เหมาะสมัย 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
50 62210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชอ.1/1 นายจิรพงษ์ ทองคำรัตน์ 21 พิมพ์ใบรายชื่อ
51 62210405 ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.1/5 นายธน สังข์ทอง 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
52 62210404 ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.1/4 นางชนันท์วัลย์ ศุภภูดิสโสภณ 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
53 62210403 ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.1/3 นางชนันท์วัลย์ ศุภภูดิสโสภณ 21 พิมพ์ใบรายชื่อ
54 62210402 ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.1/2 นางสาวสุวรรณี งามนิล 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
55 62210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.1/1 นางสาวสุวรรณี งามนิล 21 พิมพ์ใบรายชื่อ
56 62210302 ช่างเชื่อมโลหะ ชช.1/2 นายพรชัย ฉัตรชัยวัฒนา 10 พิมพ์ใบรายชื่อ
57 62210301 ช่างเชื่อมโลหะ ชช.1/1 นายพรชัย ฉัตรชัยวัฒนา 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
58 62210207 ช่างกลโรงงาน ชก.1/7 นายสุชิน หนูแก้ว 19 พิมพ์ใบรายชื่อ
59 62210206 ช่างกลโรงงาน ชก.1/6 นายพีรพัฒน์ พรมแตง 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
60 62210205 ช่างกลโรงงาน ชก.1/5 นางสาวอัมพวา จันเป็ง 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
61 62210204 ช่างกลโรงงาน ชก.1/4 นางสาวปอรยา สุวรรณสิทธิ์ 19 พิมพ์ใบรายชื่อ
62 62210203 ช่างกลโรงงาน ชก.1/3 นายชาคริต สุขสิงห์ 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
63 62210202 ช่างกลโรงงาน ชก.1/2 นายธงชัย น้อยเจริญ 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
64 62210201 ช่างกลโรงงาน ชก.1/1 นายธงชัย น้อยเจริญ 21 พิมพ์ใบรายชื่อ
65 62210111 ช่างยนต์ ชย.1/10ทวิ นายกิติศักดิ์ โพธิ์กระจ่าง 24 พิมพ์ใบรายชื่อ
66 62210108 ช่างยนต์ ชย.1/8 ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย พาดฤทธิ์ 17 พิมพ์ใบรายชื่อ
67 62210107 ช่างยนต์ ชย.1/7 ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย พาดฤทธิ์ 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
68 62210106 ช่างยนต์ ชย.1/6 นายธนากรณ์ จินดารัตน์ 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
69 62210105 ช่างยนต์ ชย.1/5 นายธนากรณ์ จินดารัตน์ 21 พิมพ์ใบรายชื่อ
70 62210104 ช่างยนต์ ชย.1/4 นายประสิทธิ์ ถือแก้ว 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
71 62210103 ช่างยนต์ ชย.1/3 นายประสิทธิ์ ถือแก้ว 21 พิมพ์ใบรายชื่อ
72 62210102 ช่างยนต์ ชย.1/2 นายทวีศักดิ์ เทียนชัย 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
73 62210101 ช่างยนต์ ชย.1/1 นายทวีศักดิ์ เทียนชัย 21 พิมพ์ใบรายชื่อ
74 61410201 เทคโนโลยีแม่พิมพ์ ทลบ.1/1ทวิ 8 พิมพ์ใบรายชื่อ
75 61340411 อาหารและโภชนาการ สคอ.2/1ม.6 นางสาววราภรณ์ ธิยอด 18 พิมพ์ใบรายชื่อ
76 61321511 การจัดการทั่่วไป สบจ.2/1ม.6 นางเพียงแข สุขพร้อม 33 พิมพ์ใบรายชื่อ
77 61320411 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สบค.2/3ม.6 นางสาวสมคิด ศิริพยัคฆ์ 22 พิมพ์ใบรายชื่อ
78 61320401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สบค.2/1 นางสาวประยงค์ ไม้หอม 42 พิมพ์ใบรายชื่อ
79 61320211 การตลาด สบต.2/1ม.6 นางสาวมัทนา ฉัตรอนันต์ 36 พิมพ์ใบรายชื่อ
80 61320101 การบัญชี สบบ.2/1 นางสาวพนิตนาฏ อัครมณี 47 พิมพ์ใบรายชื่อ
81 61312811 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สอค.2/1ม. นายศักดิ์ดา ฉ่ำช้างทอง 33 พิมพ์ใบรายชื่อ
82 61311114 เทคนิคอุตสาหกรรม สอท.2/4ม.6 ว่าที่ร้อยตรี ภานุพงษ์ จันทรเชี่ยน 5 พิมพ์ใบรายชื่อ
83 61311113 เทคนิคอุุตสาหกรรม สอท.2/3ม.6 ว่าที่ร้อยตรี ภานุพงษ์ จันทรเชี่ยน 24 พิมพ์ใบรายชื่อ
84 61311112 เทคนิคอุุตสาหกรรม สอท.2/2ม.6 นายณัฐวุฒิ กองคูณ 22 พิมพ์ใบรายชื่อ
85 61311111 เทคนิคอุุตสาหกรรม สอท.2/1ม.6 นายณัฐวุฒิ กองคูณ 26 พิมพ์ใบรายชื่อ
86 61310612 ช่างก่อสร้าง สอก.2/2ม.6 นายปริญญา จงธรรม 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
87 61310611 ช่างก่อสร้าง สอก.2/1ม.6 นายปริญญา จงธรรม 22 พิมพ์ใบรายชื่อ
88 61310502 อิเล็กทรอนิกส์ สออ.2/2 นายธนูศักดิ์ อรุณไพร 10 พิมพ์ใบรายชื่อ
89 61310501 อิเล็กทรอนิกส์ สออ.2/1 นายธนูศักดิ์ อรุณไพร 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
90 61310412 ไฟฟ้า สอฟ.2/6ม.6 นายพีรภัทร ฉัตรชัยวัฒนา 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
91 61310411 ไฟฟ้า สอฟ.2/5ม.6 นายพีรภัทร ฉัตรชัยวัฒนา 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
92 61310402 ไฟฟ้า สอฟ.2/2 นายชนิศ ศรีเดช 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
93 61310401 ไฟฟ้า สอฟ.2/1 นายชนิศ ศรีเดช 22 พิมพ์ใบรายชื่อ
94 61310311 เทคนิคโลหะ สอล.2/1ม.6 นายมานพ จันทรา 13 พิมพ์ใบรายชื่อ
95 61310212 เทคนิคการผลิต สอผ.2/6ม.6 นายชัยวัฒน์ บุญดี 21 พิมพ์ใบรายชื่อ
96 61310211 เทคนิคการผลิต สอผ.2/5ม.6 นายชัยวัฒน์ บุญดี 21 พิมพ์ใบรายชื่อ
97 61310204 เทคนิคการผลิต สอผ.2/4 นายอดิศร เปลี่ยนดิษฐ 19 พิมพ์ใบรายชื่อ
98 61310203 เทคนิคการผลิต สอผ.2/3 นายอดิศร เปลี่ยนดิษฐ 21 พิมพ์ใบรายชื่อ
99 61310201 เทคนิคการผลิต สอผ.2/1 นายจักรินทร์ คงสิบ 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
100 61310121 เทคนิคเครื่องกล สอย.2/7ทวิ นายกิติศักดิ์ โพธิ์กระจ่าง 19 พิมพ์ใบรายชื่อ
101 61310112 เทคนิคเครื่องกล สอย.2/6ม.6 นายสนธยา เสือน้อย 19 พิมพ์ใบรายชื่อ
102 61310111 เทคนิคเครื่องกล สอย.2/5ม.6 นายสนธยา เสือน้อย 19 พิมพ์ใบรายชื่อ
103 61310103 เทคนิคเครื่องกล สอย.2/3 นายเอนกนัฐ เรือนไทย 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
104 61310102 เทคนิคเครื่องกล สอย.2/2 นายกวีศักดิ์ แป้นขาว 19 พิมพ์ใบรายชื่อ
105 61310101 เทคนิคเครื่องกล สอย.2/1 นายกวีศักดิ์ แป้นขาว 22 พิมพ์ใบรายชื่อ
106 61240402 อาหารและโภชนาการ คอ.2/2 นางสาวกาญจนา มะเส็ง 4 พิมพ์ใบรายชื่อ
107 61240401 อาหารและโภชนาการ คอ.2/1 นางสาวกาญจนา มะเส็ง 27 พิมพ์ใบรายชื่อ
108 61220403 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.2/3 นางนันท์นภัส บุญเพ็ญ 39 พิมพ์ใบรายชื่อ
109 61220402 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.2/2 นางปิยะนุช เวชประสิทธิ์ 41 พิมพ์ใบรายชื่อ
110 61220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.2/1 นางณทิพรดา เขตต์นคร 41 พิมพ์ใบรายชื่อ
111 61220301 การเลขานุการ ลข.2/1 นางสาวธนพร ชินพงษ์ 22 พิมพ์ใบรายชื่อ
112 61220201 การตลาด กต.2/1 นางวนิดา ศรีภักดี 32 พิมพ์ใบรายชื่อ
113 61220102 การบัญชี บช.2/2 นางนงคราญ ฉัตรธัญญกิจ 34 พิมพ์ใบรายชื่อ
114 61220101 การบัญชี บช.2/1 นางสาวใกล้รุ่ง อุ่มอยู่ 35 พิมพ์ใบรายชื่อ
115 61212802 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.2/2 นางวิไลวรรณ์ จันทร์จิตร 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
116 61212801 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.2/1 นางวิไลวรรณ์ จันทร์จิตร 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
117 61211113 ช่างซ่อมบำรุง ชซ.1/3 นายวรกร เวชประสิทธิ์ (ใหม่) 8 พิมพ์ใบรายชื่อ
118 61211112 ช่างซ่อมบำรุง ชซ.2/2 นายวรกร เวชประสิทธิ์ (ใหม่) 24 พิมพ์ใบรายชื่อ
119 61211111 ช่างซ่อมบำรุง ชซ.2/1 นายวรกร เวชประสิทธิ์ (ใหม่) 23 พิมพ์ใบรายชื่อ
120 61210603 ช่างก่อสร้าง ชส.2/3 นายจำเนียร คำพา 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
121 61210602 ช่างก่อสร้าง ชส.2/2 นายจำเนียร คำพา 22 พิมพ์ใบรายชื่อ
122 61210601 ช่างก่อสร้าง ชส.2/1 นายจำเนียร คำพา 21 พิมพ์ใบรายชื่อ
123 61210502 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชอ.2/2 นายสุทัศน์ ศุภนคร 21 พิมพ์ใบรายชื่อ
124 61210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชอ.2/1 นายสุทัศน์ ศุภนคร 22 พิมพ์ใบรายชื่อ
125 61210406 ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.1/6 นายสมโภชน์ ตามสายลม 10 พิมพ์ใบรายชื่อ
126 61210405 ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.1/5 นายสมโภชน์ ตามสายลม 7 พิมพ์ใบรายชื่อ
127 61210404 ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.2/4 นายธน สังข์ทอง 21 พิมพ์ใบรายชื่อ
128 61210403 ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.2/3 นายธน สังข์ทอง 22 พิมพ์ใบรายชื่อ
129 61210402 ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.2/2 นายธรรมนูญ บุญปราการ 26 พิมพ์ใบรายชื่อ
130 61210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.2/1 นายธรรมนูญ บุญปราการ 27 พิมพ์ใบรายชื่อ
131 61210302 ช่างเชื่อมโลหะ ชช.2/2 นางสาวขนิษฐา แย้มคล้าย 4 พิมพ์ใบรายชื่อ
132 61210301 ช่างเชื่อมโลหะ ชช.2/1 นางสาวขนิษฐา แย้มคล้าย 27 พิมพ์ใบรายชื่อ
133 61210207 ช่างกลโรงงาน ชก.1/7 นายประภาส ทาไล 5 พิมพ์ใบรายชื่อ
134 61210206 ช่างกลโรงงาน ชก.2/6 นายสุธี ปลื้มใจ 4 พิมพ์ใบรายชื่อ
135 61210205 ช่างกลโรงงาน ชก.2/5 นายสุธี ปลื้มใจ 29 พิมพ์ใบรายชื่อ
136 61210204 ช่างกลโรงงาน ชก.2/4 นายภานุวัฒน์ ศรีคำ 28 พิมพ์ใบรายชื่อ
137 61210203 ช่างกลโรงงาน ชก.2/3 นายภานุวัฒน์ ศรีคำ 24 พิมพ์ใบรายชื่อ
138 61210202 ช่างกลโรงงาน ชก.2/2 นายมานนท์ กองแดง 23 พิมพ์ใบรายชื่อ
139 61210201 ช่างกลโรงงาน ชก.2/1 นายมานนท์ กองแดง 25 พิมพ์ใบรายชื่อ
140 61210111 ช่างยนต์ ชย.2/10ทวิ นายปรัชญา โพธี 21 พิมพ์ใบรายชื่อ
141 61210108 ช่างยนต์ ชย.2/8 นายวิทยา อยู่ภาโส 9 พิมพ์ใบรายชื่อ
142 61210107 ช่างยนต์ ชย.2/7 นายวิทยา อยู่ภาโส 8 พิมพ์ใบรายชื่อ
143 61210106 ช่างยนต์ ชย.2/6 นายศรัณย์ภัทร บุญญา 10 พิมพ์ใบรายชื่อ
144 61210105 ช่างยนต์ ชย.2/5 นายศรัณย์ภัทร บุญญา 31 พิมพ์ใบรายชื่อ
145 61210104 ช่างยนต์ ชย.2/4 นายปริญญา ศรีวิชาสร้อย 28 พิมพ์ใบรายชื่อ
146 61210103 ช่างยนต์ ชย.2/3 นายปริญญา ศรีวิชาสร้อย 32 พิมพ์ใบรายชื่อ
147 61210102 ช่างยนต์ ชย.2/2 นายเสริมศักดิ์ สุวรรณาลัย 30 พิมพ์ใบรายชื่อ
148 61210101 ช่างยนต์ ชย.2/1 นายเสริมศักดิ์ สุวรรณาลัย 27 พิมพ์ใบรายชื่อ
149 60410201 เทคโนโลยีแม่พิมพ์ ทลบ.2/1ทวิ นายอดิศร เปลี่ยนดิษฐ 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
150 60340411 อาหารและโภชนาการ สคอ.2/1 (ม นายภวัต พฤกษารักษ์ 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
151 60321511 การจัดการทั่วไป สบจ.2/1 (.6 นางสุนีย์ สืบสำราญ 3 พิมพ์ใบรายชื่อ
152 60320411 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สบค.2/3 (ม.6 นางสาวสมคิด ศิริพยัคฆ์ 2 พิมพ์ใบรายชื่อ
153 60320401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สบค.2/1 นางวราภรณ์ ชูควร 6 พิมพ์ใบรายชื่อ
154 60312812 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สอค.2/2 นางณัฐสิมา ตามสายลม 3 พิมพ์ใบรายชื่อ
155 60311113 เทคนิคอุตสาหกรรม สอท.2/3 (ม.6 นายสถาพร แท่นกระโทก 12 พิมพ์ใบรายชื่อ
156 60311112 เทคนิคอุตสาหกรรม สอท.2/2 (ม.6 นายณัฐวุฒิ กองคูณ 10 พิมพ์ใบรายชื่อ
157 60311111 เทคนิคอุตสาหกรรม สอท.2/1 (ม.6 นายณัฐวุฒิ กองคูณ 4 พิมพ์ใบรายชื่อ
158 60310612 ช่างก่อสร้าง สอก.2/2 (ม.6 นางสาวอานันทิยา แสงสว่าง 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
159 60310611 ช่างก่อสร้าง สอก.2/1 (ม.6 นางสาวอานันทิยา แสงสว่าง 2 พิมพ์ใบรายชื่อ
160 60310412 ไฟฟ้า สอฟ.2/6 (ม.6 นางชนันท์วัลย์ ศุภภูดิสโสภณ 3 พิมพ์ใบรายชื่อ
161 60310411 ไฟฟ้า สอฟ.2/5 (ม.6 นางชนันท์วัลย์ ศุภภูดิสโสภณ 6 พิมพ์ใบรายชื่อ
162 60310401 ไฟฟ้า สอฟ.2/1 นางสาวสุวรรณี งามนิล 2 พิมพ์ใบรายชื่อ
163 60310311 เทคนิคโลหะ สอล.2/1 (ม.6 นางบังอร ฉัตรชัยวัฒนา 5 พิมพ์ใบรายชื่อ
164 60310211 เทคนิคการผลิต สอผ.2/5 (ม.6 นายประภาส ทาไล 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
165 60310204 เทคนิคการผลิต สอผ.2/4 นายชาคริต สุขสิงห์ 4 พิมพ์ใบรายชื่อ
166 60310203 เทคนิคการผลิต สอผ.2/3 นายชาคริต สุขสิงห์ 3 พิมพ์ใบรายชื่อ
167 60310201 เทคนิคการผลิต สอผ.2/1 นายชัยวัฒน์ บุญดี 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
168 60310121 เทคนิคเครื่องกล สอย.2/7ทวิ นายสุเทพ อินอุดม 2 พิมพ์ใบรายชื่อ
169 60310111 เทคนิคเครื่องกล สอย.2/5 (ม.6 นายประสิทธิ์ ถือแก้ว 2 พิมพ์ใบรายชื่อ
170 60310103 เทคนิคเครื่องกล สอย.2/3 นายธนากรณ์ จินดารัตน์ 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
171 60310102 เทคนิคเครื่องกล สอย.2/2 นายทวีศักดิ์ เทียนชัย 6 พิมพ์ใบรายชื่อ
172 60310101 เทคนิคเครื่องกล สอย.2/1 นายทวีศักดิ์ เทียนชัย 3 พิมพ์ใบรายชื่อ
173 60240402 อาหารและโภชนาการ คอ.3/2 ครูคหกรรมใหม่ 18 พิมพ์ใบรายชื่อ
174 60240401 อาหารและโภชนาการ คอ.3/1 ครูคหกรรมใหม่ 16 พิมพ์ใบรายชื่อ
175 60220402 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.3/2 นายนิสัย จันทร์เกตุ 33 พิมพ์ใบรายชื่อ
176 60220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.3/1 นางนันท์นภัส บุญเพ็ญ 36 พิมพ์ใบรายชื่อ
177 60220301 การเลขานุการ ลข.3/1 นางบังอร วรรณทอง 9 พิมพ์ใบรายชื่อ
178 60220201 การตลาด กต.3/1 นางนงเยาว์ เอี่ยมกลั่น 26 พิมพ์ใบรายชื่อ
179 60220102 การบัญชี บช.3/2 นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินน 39 พิมพ์ใบรายชื่อ
180 60220101 การบัญชี บช.3/1 นางสาวบังเอิน หน่ายทุกข์ 36 พิมพ์ใบรายชื่อ
181 60212802 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.3/2 นายฉัตรชัย โตวราธรรม 14 พิมพ์ใบรายชื่อ
182 60212801 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.3/1 นายฉัตรชัย โตวราธรรม 13 พิมพ์ใบรายชื่อ
183 60211112 ช่างซ่อมบำรุง ชซ.3/2 (ทวิ) นายธนวัส ทรัพย์เมฆ (ใหม่) 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
184 60211111 ช่างซ่อมบำรุง ชซ.3/1 (ทวิ) นายธนวัส ทรัพย์เมฆ (ใหม่) 26 พิมพ์ใบรายชื่อ
185 60210602 ช่างก่อสร้าง ชส.3/2 นายเสกสรร แก้วสุข 18 พิมพ์ใบรายชื่อ
186 60210601 ช่างก่อสร้าง ชส.3/1 นายสุพัฒน์ เจียนรุ่งแสง 18 พิมพ์ใบรายชื่อ
187 60210502 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชอ.3/2 นายอนุกูล เชื้อน้อย 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
188 60210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชอ.3/1 นายอนุกูล เชื้อน้อย 22 พิมพ์ใบรายชื่อ
189 60210404 ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.3/4 นายวิทยา ชูชื่น 22 พิมพ์ใบรายชื่อ
190 60210403 ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.3/3 นายวิทยา ชูชื่น 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
191 60210402 ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.3/2 นายธัญวัฒน์ ทองสุก 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
192 60210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.3/1 นายธัญวัฒน์ ทองสุก 19 พิมพ์ใบรายชื่อ
193 60210301 ช่างเชื่อมโลหะ ชช.3/1 นายสุวัฒ ภูเภา 12 พิมพ์ใบรายชื่อ
194 60210204 ช่างกลโรงงาน ชก.3/4 นายประจักร์ บัวอาจ 21 พิมพ์ใบรายชื่อ
195 60210203 ช่างกลโรงงาน ชก.3/3 นายประจักร์ บัวอาจ 21 พิมพ์ใบรายชื่อ
196 60210202 ช่างกลโรงงาน ชก.3/2 นายกิตติ อยู่เล่ห์ 21 พิมพ์ใบรายชื่อ
197 60210201 ช่างกลโรงงาน ชก.3/1 นายกิตติ อยู่เล่ห์ 22 พิมพ์ใบรายชื่อ
198 60210111 ช่างยนต์ ชย.3/10(ทวิ นายไพโรจน์ บัณฑิตย์ 14 พิมพ์ใบรายชื่อ
199 60210106 ช่างยนต์ ชย.3/6 นายณฤทธิ์ อุ่มสุข 19 พิมพ์ใบรายชื่อ
200 60210105 ช่างยนต์ ชย.3/5 นายณฤทธิ์ อุ่มสุข 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
201 60210104 ช่างยนต์ ชย.3/4 นายนเรนทร์ สมสมัย 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
202 60210103 ช่างยนต์ ชย.3/3 นายนเรนทร์ สมสมัย 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
203 60210102 ช่างยนต์ ชย.3/2 นายสัมฤทธิ์ แดงกรัด 20 พิมพ์ใบรายชื่อ
204 60210101 ช่างยนต์ ชย.3/1 นายสัมฤทธิ์ แดงกรัด 19 พิมพ์ใบรายชื่อ
205 59321511 การจัดการทั่วไป สบจ.2/2 นางเพียงแข สุขพร้อม 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
206 59320411 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สบค.2/3 นางสาวสมคิด ศิริพยัคฆ์ 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
207 59320402 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สบค.2/2 นางปิยะนุช เวชประสิทธิ์ 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
208 59312801 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สอค2/1 นางวิไลวรรณ์ จันทร์จิตร 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
209 59311112 เทคนิคอุตสาหกรรม สอท.2/2 นายวรกร เวชประสิทธิ์ (ใหม่) 2 พิมพ์ใบรายชื่อ
210 59310611 ช่างก่อสร้าง สอก.2/1 นายเอกลาภ ปุจฉณีย์มงคล 3 พิมพ์ใบรายชื่อ
211 59310501 อิเล็กทรอนิกส์ สออ.2/1 นายธนูศักดิ์ อรุณไพร 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
212 59310411 ไฟฟ้า สอฟ.2/5 นายธน สังข์ทอง 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
213 59310402 ไฟฟ้า สอฟ.2/2 นายสมโภชน์ ตามสายลม 2 พิมพ์ใบรายชื่อ
214 59310301 เทคนิคโลหะ สอล.2/1 นายพรชัย ฉัตรชัยวัฒนา 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
215 59310212 เทคนิคการผลิต สอผ.2/6 นายสุธี ปลื้มใจ 5 พิมพ์ใบรายชื่อ
216 59310211 เทคนิคการผลิต สอผ.2/5 นายสุธี ปลื้มใจ 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
217 59310112 เทคนิคเครื่องกล สอย.2/6 นายศรัณย์ภัทร บุญญา 3 พิมพ์ใบรายชื่อ
218 59310111 เทคนิคเครื่องกล สอย.2/5 นายศรัณย์ภัทร บุญญา 2 พิมพ์ใบรายชื่อ
219 59310104 เทคนิคเครื่องกล สอย.2/4 นายปริญญา ศรีวิชาสร้อย 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
220 59310103 เทคนิคเครื่องกล สอย.2/3 นายปริญญา ศรีวิชาสร้อย 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
221 59310101 เทคนิคเครื่องกล สอย.2/1 นายเสริมศักดิ์ สุวรรณาลัย 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
222 59240401 อาหารและโภชนาการ คอ.3/1) นางสาวปนัดดา ลำกูล 2 พิมพ์ใบรายชื่อ
223 59220403 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.3/3 นายบุญมี จันทร์มาก 5 พิมพ์ใบรายชื่อ
224 59220402 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.3/2 นางวราภรณ์ ชูควร 2 พิมพ์ใบรายชื่อ
225 59220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.3/1 นายนิสัย จันทร์เกตุ 5 พิมพ์ใบรายชื่อ
226 59220301 การเลขานุการ ลข.3/1 นางบังอร วรรณทอง 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
227 59220201 การตลาด กต.3/1 นางกรรณิการ์ ธรรมชัย 3 พิมพ์ใบรายชื่อ
228 59220101 การบัญชี บช.3/1 นางสุนันท์ คล้ายแก้ว 3 พิมพ์ใบรายชื่อ
229 59212801 เทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.3/1 นายประเสริฐศักดิ์ ศิริภาพ (ใหม่) 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
230 59211112 ช่างซ่อมบำรุง ชซ.3/12 ว่าที่ร้อยตรี ภานุพงษ์ จันทรเชี่ยน 9 พิมพ์ใบรายชื่อ
231 59211111 ช่างซ่อมบำรุง ชซ.3/11 ว่าที่ร้อยตรี ภานุพงษ์ จันทรเชี่ยน 5 พิมพ์ใบรายชื่อ
232 59210602 ช่างก่อสร้าง ชส.3/2 นายเสกสรร แก้วสุข 9 พิมพ์ใบรายชื่อ
233 59210601 ช่างก่อสร้าง ชส.3/1 นางสายฝน ทองอ่อน 2 พิมพ์ใบรายชื่อ
234 59210404 ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.3/4 นางปรารถนา บุ้งทิม 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
235 59210403 ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.3/3 นางปรารถนา บุ้งทิม 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
236 59210402 ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.3/2 นายสุภาษณ์ การภักดี 6 พิมพ์ใบรายชื่อ
237 59210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.3/1 นายสุภาษณ์ การภักดี 5 พิมพ์ใบรายชื่อ
238 59210301 ช่างเชื่อมโลหะ ชช.3/1 นายทณภพ รัตนโมรา 5 พิมพ์ใบรายชื่อ
239 59210204 ช่างกลโรงงาน ชก.3/4 นายสมเกียรติ นุชพงษ์ 2 พิมพ์ใบรายชื่อ
240 59210203 ช่างกลโรงงาน ชก.3/3 นายสมเกียรติ นุชพงษ์ 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
241 59210202 ช่างกลโรงงาน ชก.3/2 นายขวัญชัย โพธิ์ขวัญ 5 พิมพ์ใบรายชื่อ
242 59210201 ช่างกลโรงงาน ชก.3/1 นายขวัญชัย โพธิ์ขวัญ 3 พิมพ์ใบรายชื่อ
243 59210111 ช่างยนต์ ชย.3/10 นายไพโรจน์ บัณฑิตย์ 5 พิมพ์ใบรายชื่อ
244 59210106 ช่างยนต์ ชย.3/6 นายชำนาญ แก้วจงประสิทธิ์ 8 พิมพ์ใบรายชื่อ
245 59210105 ช่างยนต์ ชย.3/5 นายชำนาญ แก้วจงประสิทธิ์ 4 พิมพ์ใบรายชื่อ
246 59210104 ช่างยนต์ ชย.3/4 นายอลงกต ดำนิล 5 พิมพ์ใบรายชื่อ
247 59210103 ช่างยนต์ ชย.3/3 นายอลงกต ดำนิล 3 พิมพ์ใบรายชื่อ
248 59210102 ช่างยนต์ ชย.3/2 นายศราวุธ แพ่งประสิทธิ์ 4 พิมพ์ใบรายชื่อ
249 59210101 ช่างยนต์ ชย.3/1 นายศราวุธ แพ่งประสิทธิ์ 3 พิมพ์ใบรายชื่อ
250 58311102 เทคนิคอุตสาหกรรม (ส.2/2) นายธนวัส ทรัพย์เมฆ (ใหม่) 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
251 58310405 ไฟฟ้า (ส.2/5) นางชนันท์วัลย์ ศุภภูดิสโสภณ 3 พิมพ์ใบรายชื่อ
252 58310216 เทคนิคการผลิต (ส.2/6) นายประจักร์ บัวอาจ 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
253 58310215 เทคนิคการผลิต (ส.2/5) นายประจักร์ บัวอาจ 2 พิมพ์ใบรายชื่อ
254 58310213 เทคนิคการผลิต (ส.2/3) นายกิตติ อยู่เล่ห์ 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
255 58310106 เทคนิคเครื่องกล (ส.2/6) นายธงชัย วงศ์วิโรจน์ 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
256 58310105 เทคนิคเครื่องกล (ส.2/5) นายธงชัย วงศ์วิโรจน์ 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
257 58240401 อาหารและโภชนาการ (ช.3/1) นางสาววราภรณ์ ธิยอด 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
258 58220403 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ช.3/3) นางณทิพรดา เขตต์นคร 2 พิมพ์ใบรายชื่อ
259 58220402 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ช.3/2) นางณทิพรดา เขตต์นคร 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
260 58220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ช.3/1) นางนันท์นภัส บุญเพ็ญ 3 พิมพ์ใบรายชื่อ
261 58220102 การบัญชี (ช.3/2) นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินน 4 พิมพ์ใบรายชื่อ
262 58220101 การบัญชี (ช.3/1) นางสาวพนิตนาฏ อัครมณี 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
263 58211101 ช่างซ่อมบำรุง (ช.3/1) นายณัฐวุฒิ กองคูณ 4 พิมพ์ใบรายชื่อ
264 58210602 ช่างก่อสร้าง (ช.3/2) นายปริญญา จงธรรม 2 พิมพ์ใบรายชื่อ
265 58210601 ช่างก่อสร้าง (ช.3/1) นายปริญญา จงธรรม 2 พิมพ์ใบรายชื่อ
266 58210503 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ช.3/3ทวิ) นายศักดิ์ดา ฉ่ำช้างทอง 2 พิมพ์ใบรายชื่อ
267 58210405 ช่างไฟฟ้ากำลัง (ช.3/5) นายพีรภัทร ฉัตรชัยวัฒนา 2 พิมพ์ใบรายชื่อ
268 58210403 ช่างไฟฟ้ากำลัง (ช.3/3) นายอนุสรณ์ วงศ์ปินจันทร์ (ใหม่) 2 พิมพ์ใบรายชื่อ
269 58210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง (ช.3/1) นายชนิศ ศรีเดช 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
270 58210205 ช่างกลโรงงาน (ช.3/5) นายชัยวัฒน์ บุญดี 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
271 58210204 ช่างกลโรงงาน (ช.3/4) นายอดิศร เปลี่ยนดิษฐ 3 พิมพ์ใบรายชื่อ
272 58210203 ช่างกลโรงงาน (ช.3/3) นายอดิศร เปลี่ยนดิษฐ 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
273 58210201 ช่างกลโรงงาน (ช.3/1) นายจักรินทร์ คงสิบ 2 พิมพ์ใบรายชื่อ
274 58210109 ช่างยนต์ (ช.3/9)ทวิ นายกิติศักดิ์ โพธิ์กระจ่าง 2 พิมพ์ใบรายชื่อ
275 58210104 ช่างยนต์ (ช.3/4) นายเอนกนัฐ เรือนไทย 2 พิมพ์ใบรายชื่อ
276 58210103 ช่างยนต์ (ช.3/3) นายเอนกนัฐ เรือนไทย 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
277 58210102 ช่างยนต์ (ช.3/2) นายกวีศักดิ์ แป้นขาว 3 พิมพ์ใบรายชื่อ
278 57310404 ไฟฟ้ากำลัง (ส.2/4 ม.6) นายธน สังข์ทอง 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
279 57220403 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ช.3/3) นางนันท์นภัส บุญเพ็ญ 2 พิมพ์ใบรายชื่อ
280 57220102 การบัญชี (ช.3/2) นางสาวบังเอิน หน่ายทุกข์ 2 พิมพ์ใบรายชื่อ
281 57210601 ช่างก่อสร้าง (ช.3/1) นางสาวอานันทิยา แสงสว่าง 2 พิมพ์ใบรายชื่อ
282 57210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ช.3/1) นายจิรพงษ์ ทองคำรัตน์ 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
283 57210404 ช่างไฟฟ้ากำลัง (ช.3/4) นายวิทยา ชูชื่น 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
284 57210204 ช่างกลโรงงาน (ช.3/4) นายประภาส ทาไล 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
285 57210105 ช่างยนต์ (ช.3/5) นายประสิทธิ์ ถือแก้ว 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
286 57210104 ช่างยนต์ (ช.3/4) นายธนากรณ์ จินดารัตน์ 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
287 56210601 ช่างก่อสร้าง (ชส3/1) นายเอกลาภ ปุจฉณีย์มงคล 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
288 56210402 ช่างไฟฟ้ากำลัง(ชฟ3/2) นายสุภาษณ์ การภักดี 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
289 56210204 ช่างกลโรงงาน(ชก3/4 นายวรพงศ์ สว่างศรี 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
290 56210203 ช่างกลโรงงาน(ชก3/3 นายวรพงศ์ สว่างศรี 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
291 56210201 ช่างกลโรงงาน(ชก3/1 นายชูเภศ พรรัมย์ 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
292 56210107 ช่างยนต์ (ชย3/7ทวิ) นายศราวุธ แพ่งประสิทธิ์ 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
293 56210104 ช่างยนต์ (ชย3/4) นางสาวนวลนภา ศรีคำแซง 1 พิมพ์ใบรายชื่อ
294 56210103 ช่างยนต์ (ชย3/3) นางสาวนวลนภา ศรีคำแซง 1 พิมพ์ใบรายชื่อ