แผนกวิชาการบัญชี
รหัส7072
1. กลับหน้าแรก
2. จำนวนนักเรียน เทอม 1
3. หลักสูตรการสอน
4. จำนวนนักเรียน เทอม 2
5. จำนวนนักเรียนแต่ละกลุ่ม
6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.
8. จำนวนนักศึกษาออกกลางคัน ปวช. ทุกชั้นปี(แยกแต่ละปี)
9. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ปวส.
10. จำนวนนักศึกษาออกกลางคัน ปวส. ทุกชั้นปี(รายปี)
11. ความพึงพอใจเฉลี่ยรายวิชา
12. ความพึงพอใจเฉลี่ยรายบุคคล
13. ผลการประเมินครูผู้สอนระดับแผนก
14. จำนวนห้องเรียนและอาคารเรียน
15. รายงานการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
16. นักศึกษากระทำผิดระเบียบ
17. รายชื่อนักศึกษาเก่า
18. v-net ปวช.3
19. v-net ปวช.3 ภาษาอังกฤษ
20. v-net ปวส.2
21. v-net ปวส.2 ภาษาอังกฤษแบบแยกอุตฯและพาณิช
22. ข้อมูล SAR รายบุคคล