รหัส
1. กลับหน้าแรก
2. จำนวนนักเรียนรวม DROP
3. จำนวนนักเรียนไม่รวม DROP
4. ความพึงพอใจเฉลี่ยแยกแผนก
5. จำนวนนักเรียน เทอม 1
6. จำนวนนักเรียน เทอม 2
7. ผลการประเมินครูเฉลี่ยทั้งวิทยาลัย
8. การใช้ห้องเรียน
9. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
10. ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.เฉพาะ ปวช.3
11. จำนวนนักศึกษาออกกลางคัน ปวช. ทุกชั้นปี(แยกปี)
12. ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส.เฉพาะ ปวส.2
13. จำนวนนักศึกษาออกกลางคัน ปวส. ทุกชั้นปี(แยกปี)
14. ผลการเรียนรายวิชาสามัญ-สัมพันธ์ และรายวิชาชีพ
15. ผลการประเมินรายวิชาโครงการ
16. รายงานการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
17. ตัวบ่งชี้ 1.8 ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ หรือประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ
18. ผู้สำเร็จการศึกษาส่งจังหวัด
19. ตัวบ่งชี้ที่ 2 และ 3
20. จำนวนนักเรียนลงทะเบียนในแต่ละปีการศึกษา
21. รายชื่อนักเรียนที่จะจบปีนี้และลงทะเบียน
22. v-net ปวช.3 ภาพรวม
23. v-net ปวช.3 ภาษาอังกฤษ
24. v-net ปวส.2 ภาพรวม
25. v-net ปวส.2 ภาษาอังกฤษแบบแยกอุตฯและพาณิช
26. ผลการเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน(2000 1101)
27. ผลการเรียนเฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษา
28. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จบตามโครงสร้างหลักสูตร แยกตามหมวดวิชาสามัญ และอาชีพ
29. test1
30. test2.php
31. รายงานข้อมูล อศจ
32. ข้อมูลนักเรียนส่ง student care