ผู้บริหาร
แผนกวิชาสามัญ
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคหกรรรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
งานบริหารงานทั่วไป
งานเอกสารการพิมพ์
งานประชาสัมพันธ์
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานทวิภาคี
งานความร่วมมือ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
งานปกครอง
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
งานครูที่ปรึกษา
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งานหลักสูตร
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานทะเบียน
งานสื่อการสอน
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล

นายปริญญา จงธรรม
หัวหน้าเธ‡เธฒเธ™เธญเธฒเธ„เธฒเธฃเธชเธ–เธฒเธ™เธ—เธตเนˆ


พัชรินทร์ เทียนนาวา
นายแสวง โพธ์ิตะเภา
อัจฉราพรรณ ต้นกำเนิด
นางอัจฉรา วัดเขียว
นายธัญวัฒน์ ทองสุก
นางสาวสุนันท์ สุขโต
นายพิรวัฒน์ รัตนโมรา
จำเนียร คำพา
สุภัททา เปรมสุวรรณ์
นายจอมกล้า ม่วงสิงห์
นายใหม่ เผือกผ่อง
นางนพพร พงษ์เสาร์
นางส้มกิ่ง เสนาสิงห์
นายสุนทร บัวขาว
นายฤทธิรงค์ แตงฉ่ำ
นายสุธน แย้มเลี้ยง
นายสาธิต แย้มเลี้ยง
นายบุตรดี อักศวภูมิ
นายธีรวัฒน์ โตสุข
นางสมจิตร ปานดำ
นางสาวพีรดา ประเสริฐปั้น
นางไฉน อยู่เย็น
นายกองสิน ชัยพิภพ
นายประสาน ต่ายเกิด
นางสาวสุธิมา สินชัย
นายธนะศักดิ์ ปั้นวงษ์
ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท