ผู้บริหาร
แผนกวิชาสามัญ
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคหกรรรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
งานบริหารงานทั่วไป
งานเอกสารการพิมพ์
งานประชาสัมพันธ์
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานทวิภาคี
งานความร่วมมือ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
งานปกครอง
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
งานครูที่ปรึกษา
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งานหลักสูตร
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานทะเบียน
งานสื่อการสอน
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล

นายชำนาญ แก้วจงประสิทธ์ิ
หัวหน้าเนเธœเธ™เธเธงเธดเธŠเธฒเธŠเนˆเธฒเธ‡เธขเธ™เธ•เนŒ


นายกวีศักดิ์ แป้นขาว
นายประสิทธ์ิ ถือแก้ว
นายศราวุธ แพ่งประสิทธิ์
นายณฤทธิ์ อุ่มสุข
นายปรัชญา โพธี
นายธนากรณ์ จินดารัตน์
นายวิทยา อยู่ภาโส
นายสุเทพ อินอุดม
นายเสริมศักดิ์ สุวรรณาลัย
นายไพโรจน์ บัณฑิตย์
นายปริญญา ศรีวิชาสร้อย
ว่าที่ร.ต.ธวัชชัย พาดฤทธิ์
นายทวีศักดิ์ เทียนชัย
นายสนธยา เสือน้อย
นายกิติศักดิ์ โพธิ์กระจ่าง
นายนเรนทร์ สมสมัย
นายสัมฤทธิ์ แดงกรัด
นายศรัณย์ภัทร บุญญา
นายเอนกนัฐ เรือนไทย
นายอลงกต ดำนิล
ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท