ผู้บริหาร
แผนกวิชาสามัญ
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคหกรรรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
งานบริหารงานทั่วไป
งานเอกสารการพิมพ์
งานประชาสัมพันธ์
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานทวิภาคี
งานความร่วมมือ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
งานปกครอง
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
งานครูที่ปรึกษา
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งานหลักสูตร
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานทะเบียน
งานสื่อการสอน
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวมุจลินทร์ บินชัย
หัวหน้าเนเธœเธ™เธเธงเธดเธŠเธฒเธชเธฒเธกเธฑเธ


นางสาวศศิวิภา พีระพันธ์
จิรายุส ปานหลุมข้าว
ชวลิต อินทร์แสง
ว่าที่ร.ต.ธนพล ฤทธิมหันต์
นางสาวขวัญนภา รัดทุง
นางสาวสุพรพรรณ อาจคิดการ
กุรุพินท์ ราชไรกิจ
วิลาวัลย์ แท่นขำ
นายบุญส่ง ผูกโพ
นางสาวพิชชานันท์ ปานพรม
นางสาวทวีสุข สอนน้อย
นางบังอร ดาสนม
นางสาวปอรยา สุวรรณสิทธิ์
นายสง่า ทิพหมึก
นางสาวอัมพวา จันเป็ง
นางสาววิไลลักษณ์ ทวี
นายกชธนณัฐ คำอินทร์
นางณิชยา รัศมี
นายทวีวัฒน์ ธรรมชัย
นางจันทนา พรหมโชติ
นางสิริวรรณ วินัยพานิช
นางสาวนิตยา อรรถโกมล
นางสุจิตรา เทศนา
นางสุจิตรา เทศนา
นางประนอม เชื้ออภัย
ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท