• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 212 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
201
มานพ จันทรา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
202
ว่าที่ร.ต.ธนพล ฤทธิมหันต์ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
203
ว่าที่ร.ต.ธวัชชัย พาดฤทธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
204
ว่าที่ร.ต.ภาณุพงษ์ จันทร์เชี่ยน • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
205
วิลาวัลย์ แท่นขำ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
206
วิลาสินี ชูติวัตร์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
207
ศิวพร เพ็งอิ่ม • เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตร
208
สิริทรัพย์ ปั้นทับ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
209
สุพรรษา บานเย็น • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
210
สุภัททา เปรมสุวรรณ์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
211
อัจฉราพรรณ ต้นกำเนิด • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
212
อานันทิยา แสงสว่าง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
<< 1 2 3 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท