• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 211 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
101
นางสาวปรีดาภรณ์ โพธิ์พันธ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานความร่วมมือ
102
นางสาวปอรยา สุวรรณสิทธิ์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
103
นางสาวปัทมา บัวชื่น • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
104
นางสาวพัทธนันท์ นาคเอม • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
105
นางสาวพิชชานันท์ ปานพรม • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
106
นางสาวพีรดา ประเสริฐปั้น • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
107
นางสาวภาวิณี ปานันตา • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
108
นางสาวมัทนา ฉัตรอนันต์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
109
นางสาวมุจลินทร์ บินชัย • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
110
นางสาวรัตติยา คงบุญ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
111
นางสาววราภรณ์ ธิยอด • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรรม
112
นางสาววิไลลักษณ์ ทองดี • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
113
นางสาววิไลลักษณ์ ทวี • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
114
นางสาวศศิวิภา พีระพันธ์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
115
นางสาวศิรินทิพย์ ดอนงาม • เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการ
116
นางสาวสุธิมา สินชัย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
117
นางสาวสุนันท์ สุขโต • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
118
นางสาวสุนันทา คงครอง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
119
นางสาวสุมิตตา อินทร์เมือง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
120
นางสาวสุวรรณี งามนิล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
121
นางสาวสุวิมล อินเฉียน • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
122
นางสาวอภิญญา โตทัพ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
123
นางสุนีย์ สืบสำราญ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
• ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
124
นางอัจฉรา วัดเขียว • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
125
นายกชธนณัฐ คำอินทร์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
126
นายกวีศักดิ์ แป้นขาว • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
127
นายกองสิน ชัยพิภพ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
128
นายจอมกล้า ม่วงสิงห์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
129
นายจิรพงษ์ ทองคำรัตน์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานทวิภาคี
130
นายฉัตรชัย โตวราธรรม • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
131
นายชนิศ ศรีเดช • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
132
นายชัฎฒนกรณ์ ปุจฉณีย์มงคล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
133
นายชัยวัฒน์ บุญดี • เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
134
นายชาคริต สุขสิงห์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
135
นายชำนาญ แก้วจงประสิทธ์ิ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
136
นายณัฐพงศ์ สุวรรณโณ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
137
นายณัฐวุฒิ กองคูณ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
138
นายทวีวัฒน์ ธรรมชัย • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
139
นายธงชัย น้อยเจริญ
140
นายธน สังข์ทอง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
141
นายธนะศักดิ์ ปั้นวงษ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
142
นายธรรมนูญ บุญปราการ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
143
นายธัญวัฒน์ ทองสุก • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
144
นายธีรวัฒน์ โตสุข • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
145
นายนเรนทร์ สมสมัย • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
146
นายนิสัย จันทร์เกตุ • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
147
นายบดินทร์เดช อิสสระพงษ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
148
นายบวร ขจรศิลป์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
149
นายบุญส่ง ผูกโพ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
150
นายบุตรดี อักศวภูมิ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
151
นายประจักร คำหลง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
152
นายประภาส ทาไล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
153
นายประสาน ต่ายเกิด • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
154
นายปรัชญา โพธี • เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
155
นายปริญญา จงธรรม • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
156
นายพรชัย ฉัตรชัยวัฒนา • หัวหน้างาน งานปกครอง
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
157
นายพีรพัฒน์ พรมแตง
158
นายพีรภัทร ฉัตรชัยวัฒนา • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
159
นายไพโรจน์ บัณฑิตย์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานทวิภาคี
160
นายภวัต พฤกษารักษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรรม
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
161
นายภาณุวัฒน์ ศรีคำ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
162
นายมานนท์ กองแดง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
163
นายยุทธกร ไชยสิงห์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานทวิภาคี
164
นายฤทธิรงค์ แตงฉ่ำ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
165
นายวรกร เวชประสิทธิ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
166
นายวศิน ทับทิมเถื่อน
167
นายวัชระ นิเกศรี • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานสื่อการสอน
168
นายวิชัย สิงห์รอ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
169
นายวิทยา อยู่ภาโส • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
170
นายวิทยา ชูชื่น • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
171
นายวิสุทธ์ สุภาวหา • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
172
นายศรัณย์ภัทร บุญญา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
173
นายศราวุธ แพ่งประสิทธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
174
นายศักดิ์ดา ฉ่ำช้างทอง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
175
นายสง่า ทิพหมึก • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
176
นายสถาพร แท่นกระโทก
177
นายสนธยา เสือน้อย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
178
นายสมพร วัฒน์วันทนา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
179
นายสัมฤทธิ์ แดงกรัด • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
180
นายสาธิต แย้มเลี้ยง • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
181
นายสุชิน หนูแก้ว • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
182
นายสุธี ปลื้มใจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
183
นายสุนทร บัวขาว • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
184
นายสุพัฒน์ เจียนรุ่งแสง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
185
นายสุภาษณ์ การภักดี • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
186
นายเสริมศักดิ์ สุวรรณาลัย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
187
นายเสรี ฤทธิ์กล้า • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
188
นายแสวง โพธ์ิตะเภา • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
189
นายใหม่ เผือกผ่อง • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
190
นายอนุกูล เชื้อน้อย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการสอน
191
นายอนุชิต อยู่โต • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
192
นายอลงกต ดำนิล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
193
นายอุดมศักดิ์ คงมั่น • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
194
นายเอนกนัฐ เรือนไทย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
195
นิจจารีย์ พิทักษ์วงษ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
196
นิธิศ ทิพนี • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
197
บุษกร ทองน้อย • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
198
ปารินทร์ พรมจาด • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
199
พัชรินทร์ เทียนนาวา • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
200
มานพ จันทรา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท