• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 188 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
101
นางสาววิไลลักษณ์ ทองดี • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
102
นางสาววิไลลักษณ์ ทวี • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
103
นางสาวศศิวิภา พีระพันธ์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
104
นางสาวศิรินทิพย์ ดอนงาม • เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการ
105
นางสาวสุธิมา สินชัย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
106
นางสาวสุนันท์ สุขโต • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
107
นางสาวสุนันทา คงครอง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
108
นางสาวสุมิตตา อินทร์เมือง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
109
นางสาวสุวรรณี งามนิล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
110
นางสาวสุวิมล อินเฉียน • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
111
นางสาวอภิญญา โตทัพ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
112
นางสุนีย์ สืบสำราญ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
• ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
113
นางอัจฉรา วัดเขียว • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
114
นายกชธนณัฐ คำอินทร์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
115
นายกวีศักดิ์ แป้นขาว • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
116
นายกองสิน ชัยพิภพ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
117
นายจอมกล้า ม่วงสิงห์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
118
นายจิรพงษ์ ทองคำรัตน์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานทวิภาคี
119
นายฉัตรชัย โตวราธรรม • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
120
นายชนิศ ศรีเดช • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
121
นายชัฎฒนกรณ์ ปุจฉณีย์มงคล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
122
นายชัยวัฒน์ บุญดี • เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
123
นายชาคริต สุขสิงห์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
124
นายชำนาญ แก้วจงประสิทธ์ิ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
125
นายณัฐพงศ์ สุวรรณโณ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
126
นายณัฐวุฒิ กองคูณ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
127
นายทวีวัฒน์ ธรรมชัย • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
128
นายธงชัย น้อยเจริญ
129
นายธน สังข์ทอง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
130
นายธนะศักดิ์ ปั้นวงษ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
131
นายธรรมนูญ บุญปราการ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
132
นายธัญวัฒน์ ทองสุก • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
133
นายธีรวัฒน์ โตสุข • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
134
นายนเรนทร์ สมสมัย • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
135
นายนิสัย จันทร์เกตุ • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
136
นายบดินทร์เดช อิสสระพงษ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
137
นายบวร ขจรศิลป์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
138
นายบุญส่ง ผูกโพ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
139
นายบุตรดี อักศวภูมิ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
140
นายประจักร คำหลง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
141
นายประภาส ทาไล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
142
นายประสาน ต่ายเกิด • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
143
นายปรัชญา โพธี • เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
144
นายปริญญา จงธรรม • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
145
นายพรชัย ฉัตรชัยวัฒนา • หัวหน้างาน งานปกครอง
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
146
นายพีรพัฒน์ พรมแตง
147
นายพีรภัทร ฉัตรชัยวัฒนา • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
148
นายไพโรจน์ บัณฑิตย์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานทวิภาคี
149
นายภวัต พฤกษารักษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรรม
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
150
นายภาณุวัฒน์ ศรีคำ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
151
นายมานนท์ กองแดง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
152
นายยุทธกร ไชยสิงห์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานทวิภาคี
153
นายฤทธิรงค์ แตงฉ่ำ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
154
นายวรกร เวชประสิทธิ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
155
นายวศิน ทับทิมเถื่อน
156
นายวัชระ นิเกศรี • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานสื่อการสอน
157
นายวิชัย สิงห์รอ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
158
นายวิทยา อยู่ภาโส • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
159
นายวิทยา ชูชื่น • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
160
นายวิสุทธ์ สุภาวหา • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
161
นายศรัณย์ภัทร บุญญา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
162
นายศราวุธ แพ่งประสิทธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
163
นายศักดิ์ดา ฉ่ำช้างทอง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
164
นายสง่า ทิพหมึก • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
165
นายสถาพร แท่นกระโทก
166
นายสนธยา เสือน้อย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
167
นายสมพร วัฒน์วันทนา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
168
นายสัมฤทธิ์ แดงกรัด • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
169
นายสาธิต แย้มเลี้ยง • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
170
นายสุชิน หนูแก้ว • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
171
นายสุธี ปลื้มใจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
172
นายสุนทร บัวขาว • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
173
นายสุพัฒน์ เจียนรุ่งแสง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
174
นายสุภาษณ์ การภักดี • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
175
นายเสริมศักดิ์ สุวรรณาลัย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
176
นายเสรี ฤทธิ์กล้า • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
177
นายแสวง โพธ์ิตะเภา • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
178
นายใหม่ เผือกผ่อง • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
179
นายอนุกูล เชื้อน้อย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการสอน
180
นายอนุชิต อยู่โต • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
181
นายอลงกต ดำนิล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
182
นายอุดมศักดิ์ คงมั่น • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
183
นายเอนกนัฐ เรือนไทย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
184
นิธิศ ทิพนี • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
185
มานพ จันทรา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
186
ว่าที่ร.ต.ธนพล ฤทธิมหันต์ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
187
ว่าที่ร.ต.ธวัชชัย พาดฤทธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
188
ว่าที่ร.ต.ภาณุพงษ์ จันทร์เชี่ยน • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท