• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 212 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
101
นางสาวปรีดาภรณ์ โพธิ์พันธ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานความร่วมมือ
102
นางสาวปวีณ์ริศา ทิพย์จ้อย
103
นางสาวปอรยา สุวรรณสิทธิ์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
104
นางสาวปัทมา บัวชื่น • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
105
นางสาวพัทธนันท์ นาคเอม • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
106
นางสาวพิชชานันท์ ปานพรม • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
107
นางสาวพีรดา ประเสริฐปั้น • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
108
นางสาวภาวิณี ปานันตา • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
109
นางสาวมัทนา ฉัตรอนันต์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
110
นางสาวมุจลินทร์ บินชัย • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
111
นางสาวรัตติยา คงบุญ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
112
นางสาววราภรณ์ ธิยอด • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรรม
113
นางสาววิไลลักษณ์ ทองดี • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
114
นางสาววิไลลักษณ์ ทวี • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
115
นางสาวศศิวิภา พีระพันธ์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
116
นางสาวศิรินทิพย์ ดอนงาม • เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการ
117
นางสาวสุธิมา สินชัย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
118
นางสาวสุนันท์ สุขโต • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
119
นางสาวสุนันทา คงครอง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
120
นางสาวสุมิตตา อินทร์เมือง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
121
นางสาวสุวรรณี งามนิล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
122
นางสาวสุวิมล อินเฉียน • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
123
นางสาวอภิญญา โตทัพ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
124
นางสุนีย์ สืบสำราญ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
• ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
125
นางอัจฉรา วัดเขียว • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
126
นายกชธนณัฐ คำอินทร์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
127
นายกวีศักดิ์ แป้นขาว • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
128
นายกองสิน ชัยพิภพ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
129
นายจอมกล้า ม่วงสิงห์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
130
นายจิรพงษ์ ทองคำรัตน์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานทวิภาคี
131
นายฉัตรชัย โตวราธรรม • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
132
นายชนิศ ศรีเดช • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
133
นายชัฎฒนกรณ์ ปุจฉณีย์มงคล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
134
นายชัยวัฒน์ บุญดี • เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
135
นายชาคริต สุขสิงห์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
136
นายชำนาญ แก้วจงประสิทธ์ิ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
137
นายณัฐพงศ์ สุวรรณโณ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
138
นายณัฐวุฒิ กองคูณ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
139
นายทวีวัฒน์ ธรรมชัย • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
140
นายธงชัย น้อยเจริญ
141
นายธน สังข์ทอง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
142
นายธนะศักดิ์ ปั้นวงษ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
143
นายธรรมนูญ บุญปราการ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
144
นายธัญวัฒน์ ทองสุก • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
145
นายธีรวัฒน์ โตสุข • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
146
นายนเรนทร์ สมสมัย • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
147
นายนิสัย จันทร์เกตุ • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
148
นายบดินทร์เดช อิสสระพงษ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
149
นายบวร ขจรศิลป์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
150
นายบุญส่ง ผูกโพ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
151
นายบุตรดี อักศวภูมิ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
152
นายประจักร คำหลง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
153
นายประภาส ทาไล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
154
นายประสาน ต่ายเกิด • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
155
นายปรัชญา โพธี • เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
156
นายปริญญา จงธรรม • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
157
นายพรชัย ฉัตรชัยวัฒนา • หัวหน้างาน งานปกครอง
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
158
นายพีรพัฒน์ พรมแตง
159
นายพีรภัทร ฉัตรชัยวัฒนา • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
160
นายไพโรจน์ บัณฑิตย์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานทวิภาคี
161
นายภวัต พฤกษารักษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรรม
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
162
นายภาณุวัฒน์ ศรีคำ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
163
นายมานนท์ กองแดง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
164
นายยุทธกร ไชยสิงห์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานทวิภาคี
165
นายฤทธิรงค์ แตงฉ่ำ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
166
นายวรกร เวชประสิทธิ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
167
นายวศิน ทับทิมเถื่อน
168
นายวัชระ นิเกศรี • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานสื่อการสอน
169
นายวิชัย สิงห์รอ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
170
นายวิทยา อยู่ภาโส • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
171
นายวิทยา ชูชื่น • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
172
นายวิสุทธ์ สุภาวหา • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
173
นายศรัณย์ภัทร บุญญา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
174
นายศราวุธ แพ่งประสิทธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
175
นายศักดิ์ดา ฉ่ำช้างทอง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
176
นายสง่า ทิพหมึก • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
177
นายสถาพร แท่นกระโทก
178
นายสนธยา เสือน้อย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
179
นายสมพร วัฒน์วันทนา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
180
นายสัมฤทธิ์ แดงกรัด • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
181
นายสาธิต แย้มเลี้ยง • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
182
นายสุชิน หนูแก้ว • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
183
นายสุธี ปลื้มใจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
184
นายสุนทร บัวขาว • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
185
นายสุพัฒน์ เจียนรุ่งแสง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
186
นายสุภาษณ์ การภักดี • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
187
นายเสริมศักดิ์ สุวรรณาลัย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
188
นายเสรี ฤทธิ์กล้า • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
189
นายแสวง โพธ์ิตะเภา • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
190
นายใหม่ เผือกผ่อง • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
191
นายอนุกูล เชื้อน้อย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการสอน
192
นายอนุชิต อยู่โต • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
193
นายอลงกต ดำนิล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
194
นายอุดมศักดิ์ คงมั่น • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
195
นายเอนกนัฐ เรือนไทย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
196
นิจจารีย์ พิทักษ์วงษ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
197
นิธิศ ทิพนี • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
198
บุษกร ทองน้อย • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
199
ปารินทร์ พรมจาด • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
200
พัชรินทร์ เทียนนาวา • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท