• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 205 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
101
นางสาวพิชชานันท์ ปานพรม • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
102
นางสาวพีรดา ประเสริฐปั้น • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
103
นางสาวภาวิณี ปานันตา • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
104
นางสาวมัทนา ฉัตรอนันต์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
105
นางสาวมุจลินทร์ บินชัย • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
106
นางสาวรัตติยา คงบุญ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
107
นางสาววราภรณ์ ธิยอด • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรรม
108
นางสาววิไลลักษณ์ ทองดี • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
109
นางสาววิไลลักษณ์ ทวี • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
110
นางสาวศศิวิภา พีระพันธ์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
111
นางสาวศิรินทิพย์ ดอนงาม • เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการ
112
นางสาวสุธิมา สินชัย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
113
นางสาวสุนันท์ สุขโต • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
114
นางสาวสุนันทา คงครอง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
115
นางสาวสุมิตตา อินทร์เมือง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
116
นางสาวสุวรรณี งามนิล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
117
นางสาวสุวิมล อินเฉียน • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
118
นางสาวอภิญญา โตทัพ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
119
นางสุนีย์ สืบสำราญ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
• ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
120
นางอัจฉรา วัดเขียว • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
121
นายกชธนณัฐ คำอินทร์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
122
นายกวีศักดิ์ แป้นขาว • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
123
นายกองสิน ชัยพิภพ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
124
นายจอมกล้า ม่วงสิงห์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
125
นายจิรพงษ์ ทองคำรัตน์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานทวิภาคี
126
นายฉัตรชัย โตวราธรรม • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
127
นายชนิศ ศรีเดช • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
128
นายชัฎฒนกรณ์ ปุจฉณีย์มงคล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
129
นายชัยวัฒน์ บุญดี • เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
130
นายชาคริต สุขสิงห์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
131
นายชำนาญ แก้วจงประสิทธ์ิ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
132
นายณัฐพงศ์ สุวรรณโณ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
133
นายณัฐวุฒิ กองคูณ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
134
นายทวีวัฒน์ ธรรมชัย • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
135
นายธงชัย น้อยเจริญ
136
นายธน สังข์ทอง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
137
นายธนะศักดิ์ ปั้นวงษ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
138
นายธรรมนูญ บุญปราการ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
139
นายธัญวัฒน์ ทองสุก • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
140
นายธีรวัฒน์ โตสุข • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
141
นายนเรนทร์ สมสมัย • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
142
นายนิสัย จันทร์เกตุ • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
143
นายบดินทร์เดช อิสสระพงษ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
144
นายบวร ขจรศิลป์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
145
นายบุญส่ง ผูกโพ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
146
นายบุตรดี อักศวภูมิ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
147
นายประจักร คำหลง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
148
นายประภาส ทาไล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
149
นายประสาน ต่ายเกิด • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
150
นายปรัชญา โพธี • เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
151
นายปริญญา จงธรรม • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
152
นายพรชัย ฉัตรชัยวัฒนา • หัวหน้างาน งานปกครอง
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
153
นายพีรพัฒน์ พรมแตง
154
นายพีรภัทร ฉัตรชัยวัฒนา • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
155
นายไพโรจน์ บัณฑิตย์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานทวิภาคี
156
นายภวัต พฤกษารักษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรรม
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
157
นายภาณุวัฒน์ ศรีคำ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
158
นายมานนท์ กองแดง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
159
นายยุทธกร ไชยสิงห์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานทวิภาคี
160
นายฤทธิรงค์ แตงฉ่ำ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
161
นายวรกร เวชประสิทธิ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
162
นายวศิน ทับทิมเถื่อน
163
นายวัชระ นิเกศรี • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานสื่อการสอน
164
นายวิชัย สิงห์รอ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
165
นายวิทยา อยู่ภาโส • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
166
นายวิทยา ชูชื่น • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
167
นายวิสุทธ์ สุภาวหา • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
168
นายศรัณย์ภัทร บุญญา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
169
นายศราวุธ แพ่งประสิทธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
170
นายศักดิ์ดา ฉ่ำช้างทอง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
171
นายสง่า ทิพหมึก • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
172
นายสถาพร แท่นกระโทก
173
นายสนธยา เสือน้อย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
174
นายสมพร วัฒน์วันทนา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
175
นายสัมฤทธิ์ แดงกรัด • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
176
นายสาธิต แย้มเลี้ยง • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
177
นายสุชิน หนูแก้ว • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
178
นายสุธี ปลื้มใจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
179
นายสุนทร บัวขาว • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
180
นายสุพัฒน์ เจียนรุ่งแสง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
181
นายสุภาษณ์ การภักดี • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
182
นายเสริมศักดิ์ สุวรรณาลัย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
183
นายเสรี ฤทธิ์กล้า • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
184
นายแสวง โพธ์ิตะเภา • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
185
นายใหม่ เผือกผ่อง • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
186
นายอนุกูล เชื้อน้อย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการสอน
187
นายอนุชิต อยู่โต • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
188
นายอลงกต ดำนิล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
189
นายอุดมศักดิ์ คงมั่น • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
190
นายเอนกนัฐ เรือนไทย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
191
นิจจารีย์ พิทักษ์วงษ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
192
นิธิศ ทิพนี • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
193
บุษกร ทองน้อย • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
194
พัชรินทร์ เทียนนาวา • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
195
มานพ จันทรา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
196
ว่าที่ร.ต.ธนพล ฤทธิมหันต์ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
197
ว่าที่ร.ต.ธวัชชัย พาดฤทธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
198
ว่าที่ร.ต.ภาณุพงษ์ จันทร์เชี่ยน • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
199
วิลาสินี ชูติวัตร์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
200
ศิวพร เพ็งอิ่ม • เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท