• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 212 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินน • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
2
•
นางสาวนพรัตน์ ก๋งพญา • เจ้าหน้าที่ งานทวิภาคี
3
•
นายทวีศักดิ์ เทียนชัย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
4
•
นางอุษา ฉ่ำช้างทอง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5
•
นายสุธน แย้มเลี้ยง • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
6
•
นางบุตรสดี ชะเอม • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
7
•
นายสุทัศน์ ศุภนคร • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
8
•
นางบังอร วรรณทอง • ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
9
•
นางสาวอัมพวา จันเป็ง • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
10
นายณฤทธิ์ อุ่มสุข • หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
11
•
นายสมเกียรติ นุชพงษ์ • เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12
•
นายอนุสรณ์ วงศ์ปินจันทร์ • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
13
•
นางจันทนา พรหมโชติ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
14
•
นางสาวพนิตนาฏ อัครมณี • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
15
•
นางสาวสุพรพรรณ อาจคิดการ • หัวหน้างาน งานหลักสูตร
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
16
•
นายธนวัส ทรัพย์เมฆ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
17
•
นายสุวัฒ ภูเภา • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
18
•
นายประสิทธ์ิ ถือแก้ว • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตร
19
•
นายสมโภชน์ ตามสายลม • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
20
•
นางสาวประยงค์ ไม้หอม • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
21
•
นางสาวรัตนาวดี ญาณะทวี • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการบัญชี
22
•
นางสายฝน ทองอ่อน • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
23
•
นางชนันท์วัลย์ ศุภภูดิสโสภณ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
24
•
นางสาวสุรีวัลย์ จันทิมา • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
25
•
นางสุจิตรา เทศนา • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
26
•
นายปริญญา ศรีวิชาสร้อย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
27
•
นายวรรณเกียรติ รุ่งกลิ่น • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
28
•
จำเนียร คำพา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
29
•
นางสาวนงค์นุช พงษ์เสาร์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
30
•
นางสาวสมคิด ศิริพยัคฆ์ • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
31
•
นางประนอม เชื้ออภัย • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
32
•
นายพิรวัฒน์ รัตนโมรา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
33
•
นางวราภรณ์ ชูควร • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
34
•
นางนันท์นภัส บุญเพ็ญ • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
35
•
นายกิติศักดิ์ โพธิ์กระจ่าง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
36
•
นางสาวบังเอิน หน่ายทุกข์ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
37
•
นางวนิดา ศรีภักดี • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานการบัญชี
38
•
ธนกร เที่ยงพลับ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
39
•
นางสาวบังอร หน่ายทุกข์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
40
•
นายจักรินทร์ คงสิบ • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
41
•
นายสมศักดิ์ เหมาะสมัย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
42
•
นางปราณีต ยอดแตง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
43
•
นายขวัญชัย คงเพชรศักดิ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสื่อการสอน
44
•
นายชัช ศรีภักดี • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์
45
•
นางไฉน อยู่เย็น • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
46
•
นายธนูศักดิ์ อรุณไพร • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
47
•
นางสิริวรรณ วินัยพานิช • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
48
•
นายขวัญชัย โพธิ์ขวัญ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
49
•
นายอดิศร เปลี่ยนดิษฐ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
50
•
นายประเสริฐศักดิ์ ศิริภาพ • ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
51
นางสาวอังคณา อยู่ชัง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรรม
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
52
•
นางจรรยา อารีไทย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
53
•
นายธนากรณ์ จินดารัตน์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตร
54
•
นางสาวใกล้รุ่ง อุ่มอยู่ • หัวหน้างาน งานการเงิน
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
55
•
นายกิตติ อยู่เล่ห์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
56
•
นายสุเทพ อินอุดม • เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
57
•
นางสาวศรินรัตน์ ภัสสรเรืิงสกุล • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
58
•
นายประสาร พันธ์ลิมา • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
59
•
นายสมคิด ฉัตรธัญญกิจ • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
60
•
นายธีระ แพ่งประสิทธิ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
61
•
62
Admin Admin • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
63
กุรุพินท์ ราชไรกิจ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
64
จิรายุส ปานหลุมข้าว • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
65
ฉลองโชค วงษ์สมาน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
66
ชลาลัย แสงทอง • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
67
ชวลิต อินทร์แสง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
68
ตวงทอง ปริรัตตน์ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
69
นกมล พงษ์รัตน์ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
70
นภัสสร ถนอมจิตร • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
71
นฤพนธ์ บุญดี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
72
นางชลอ สุขเกษม • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
73
นางณทิพยรดา เขตต์นคร • เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
74
นางณัฐสิมา ตามสายลม • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
75
นางณิชยา รัศมี • หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
76
นางนงคราญ ฉัตรธัญญกิจ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
77
นางนงเยาว์ เอี่ยมกลั่น • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
78
นางนพพร พงษ์เสาร์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
79
นางบังอร ดาสนม • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
80
นางปรารถนา บุ้งทิม • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
81
นางปิยนุช เวชประสิทธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• ข้าราชการพลเรือน งานพัสดุ
82
นางเพียงแข สุขพร้อม • ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
83
นางวิไลวรรณ์ จันทร์จิตร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
84
นางส้มกิ่ง เสนาสิงห์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
85
นางสมจิตร ปานดำ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
86
นางสาวกาญจนา มะเส็ง • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรรม
87
นางสาวกานต์สิรี ธนาสิทธิ์ชโยดม • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
88
นางสาวขนิษฐา แย้มคล้าย • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
89
นางสาวขวัญนภา รัดทุง • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
90
นางสาวฐิติรัตน์ อานวัชชกรณ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานหลักสูตร
91
นางสาวทวีสุข สอนน้อย • เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตร
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
92
นางสาวธนพร ชินพงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
93
นางสาวธัญญาภรณ์ ปลาบู่ทอง • ข้าราชการพลเรือน งานการบัญชี
94
นางสาวธัญวรัตน์ บุญเล็ก • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
95
นางสาวนิตยา อรรถโกมล • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
96
นางสาวเนตชนก นุชปั้น
97
นางสาวปนัดดา พุ่มแจ้ง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
98
นางสาวปนัดดา ลำกูล • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรรม
99
นางสาวปนิตา บุญเมือง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
100
นางสาวปรานอม เจริญวงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท