• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 194 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินน • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
2
•
นางสาวนพรัตน์ ก๋งพญา • เจ้าหน้าที่ งานทวิภาคี
3
•
นายทวีศักดิ์ เทียนชัย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
4
•
นางอุษา ฉ่ำช้างทอง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5
•
นายสุธน แย้มเลี้ยง • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
6
•
นางกรรณิการ์ ธรรมชัย • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
7
•
นางบุตรสดี ชะเอม • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
8
•
นายสุทัศน์ ศุภนคร • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
9
•
นางบังอร วรรณทอง • ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
10
•
นางสาวอัมพวา จันเป็ง • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
11
นายณฤทธิ์ อุ่มสุข • หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
12
•
นายสมเกียรติ นุชพงษ์ • เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
13
•
นายอนุสรณ์ วงศ์ปินจันทร์ • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
14
•
นางจันทนา พรหมโชติ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
15
•
นางสาวพนิตนาฏ อัครมณี • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
16
•
นางสาวสุพรพรรณ อาจคิดการ • หัวหน้างาน งานหลักสูตร
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
17
•
นายธนวัส ทรัพย์เมฆ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
18
•
นายสุวัฒ ภูเภา • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
19
•
นายประสิทธ์ิ ถือแก้ว • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตร
20
•
นายสมโภชน์ ตามสายลม • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
21
•
นางสาวประยงค์ ไม้หอม • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
22
•
นางสาวรัตนาวดี ญาณะทวี • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการบัญชี
23
•
นางสายฝน ทองอ่อน • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
24
•
นางชนันท์วัลย์ ศุภภูดิสโสภณ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
25
•
นางสาวสุรีวัลย์ จันทิมา • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
26
•
นางสุจิตรา เทศนา • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
27
•
นายปริญญา ศรีวิชาสร้อย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
28
•
นายวรรณเกียรติ รุ่งกลิ่น • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
29
•
จำเนียร คำพา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
30
•
นางสาวนงค์นุช พงษ์เสาร์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
31
•
นางสาวสมคิด ศิริพยัคฆ์ • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
32
•
นางประนอม เชื้ออภัย • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
33
•
นายพิรวัฒน์ รัตนโมรา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
34
•
นางวราภรณ์ ชูควร • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
35
•
นางนันท์นภัส บุญเพ็ญ • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
36
•
นายกิติศักดิ์ โพธิ์กระจ่าง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
37
•
นางสาวบังเอิน หน่ายทุกข์ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
38
•
นางวนิดา ศรีภักดี • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานการบัญชี
39
•
นางสาวบังอร หน่ายทุกข์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
40
•
นายจักรินทร์ คงสิบ • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
41
•
นายสมศักดิ์ เหมาะสมัย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
42
•
นางปราณีต วรรณทอง • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• เจ้าหน้าที่ งานทวิภาคี
43
•
นางปราณีต ยอดแตง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
44
•
นายขวัญชัย คงเพชรศักดิ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสื่อการสอน
45
•
นายชัช ศรีภักดี • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์
46
•
นางไฉน อยู่เย็น • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
47
•
นายธนูศักดิ์ อรุณไพร • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
48
•
นางสิริวรรณ วินัยพานิช • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
49
•
นายขวัญชัย โพธิ์ขวัญ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
50
•
นายสมบูรณ์ เหมหงษา • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
51
•
นายอดิศร เปลี่ยนดิษฐ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
52
•
นายประเสริฐศักดิ์ ศิริภาพ • ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
53
นางสาวอังคณา อยู่ชัง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรรม
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
54
•
นางจรรยา อารีไทย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
55
•
นายธนากรณ์ จินดารัตน์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตร
56
•
นางสาวใกล้รุ่ง อุ่มอยู่ • หัวหน้างาน งานการเงิน
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
57
•
นายกิตติ อยู่เล่ห์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
58
•
นายสุเทพ อินอุดม • เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
59
•
นายสมคิด ฉัตรธัญญกิจ • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
60
•
นายธีระ แพ่งประสิทธิ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
61
•
62
Admin Admin • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
63
นางชลอ สุขเกษม • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
64
นางณทิพยรดา เขตต์นคร • เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
65
นางณัฐสิมา ตามสายลม • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
66
นางณิชยา รัศมี • หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
67
นางนงคราญ ฉัตรธัญญกิจ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
68
นางนงเยาว์ เอี่ยมกลั่น • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
69
นางนพพร พงษ์เสาร์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
70
นางบังอร ฉัตรชัยวัฒนา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
71
นางบังอร ดาสนม • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
72
นางปรารถนา บุ้งทิม • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
73
นางปิยนันท์ คำชื่น • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
74
นางปิยนุช เวชประสิทธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• ข้าราชการพลเรือน งานพัสดุ
75
นางเพียงแข สุขพร้อม • ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
76
นางมาลี เดชปรอท • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
77
นางวิไลวรรณ์ จันทร์จิตร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
78
นางส้มกิ่ง เสนาสิงห์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
79
นางสมจิตร ปานดำ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
80
นางสาวกาญจนา มะเส็ง • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรรม
81
นางสาวกานต์สิรี ธนาสิทธิ์ชโยดม • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
82
นางสาวขนิษฐา แย้มคล้าย • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
83
นางสาวขวัญนภา รัดทุง • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
84
นางสาวฐิติรัตน์ อานวัชชกรณ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานหลักสูตร
85
นางสาวทวีสุข สอนน้อย • เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตร
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
86
นางสาวธนพร ชินพงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
87
นางสาวธัญญาภรณ์ ปลาบู่ทอง • ข้าราชการพลเรือน งานการบัญชี
88
นางสาวธัญวรัตน์ บุญเล็ก • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
89
นางสาวนวลนภา ศรีคำแซง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
90
นางสาวนิตยา อรรถโกมล • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
91
นางสาวเนตชนก นุชปั้น
92
นางสาวปนัดดา พุ่มแจ้ง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
93
นางสาวปนัดดา ลำกูล • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรรม
94
นางสาวปนิตา บุญเมือง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
95
นางสาวปรานอม เจริญวงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
96
นางสาวปรีดาภรณ์ โพธิ์พันธ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานความร่วมมือ
97
นางสาวปอรยา สุวรรณสิทธิ์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
98
นางสาวปัทมา บัวชื่น • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
99
นางสาวพัทธนันท์ นาคเอม • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
100
นางสาวพีรดา ประเสริฐปั้น • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท