• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 210 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินน • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
2
•
นางสาวนพรัตน์ ก๋งพญา • เจ้าหน้าที่ งานทวิภาคี
3
•
นายทวีศักดิ์ เทียนชัย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
4
•
นางอุษา ฉ่ำช้างทอง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5
•
นายสุธน แย้มเลี้ยง • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
6
•
นางกรรณิการ์ ธรรมชัย • หัวหน้างาน งานการเงิน
• ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
7
•
นายฐิดายุ มนต์คล้ำ • ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรรม
8
•
นายวิชัย ศรีเกตุ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
9
•
นางบุตรสดี ชะเอม • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
10
•
นายสุทัศน์ ศุภนคร • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
11
•
นางบังอร วรรณทอง • ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
12
•
นางสาวอัมพวา จันเป็ง • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
13
นายณฤทธิ์ อุ่มสุข • หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
14
•
นายสมเกียรติ นุชพงษ์ • หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
15
•
นายอนุสรณ์ วงศ์ปินจันทร์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
16
•
นางจันทนา พรหมโชติ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
17
•
นางสาวพนิตนาฏ อัครมณี • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
18
•
นางสาวสุพรพรรณ อาจคิดการ • หัวหน้างาน งานหลักสูตร
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
19
•
นายธนวัส ทรัพย์เมฆ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
20
•
นายสุวัฒ ภูเภา • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
21
•
นายประสิทธ์ิ ถือแก้ว • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานหลักสูตร
22
•
นายสมโภชน์ ตามสายลม • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
23
•
นายบวร ขจรศิลป์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
24
•
นางสาวประยงค์ ไม้หอม • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
25
•
นางสาวรัตนาวดี ญาณะทวี • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการบัญชี
26
•
นางสายฝน ทองอ่อน • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
27
•
นางชนันท์วัลย์ ศุภภูดิสโสภณ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
28
•
นางสาวสุรีวัลย์ จันทิมา • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
29
•
นางสุจิตรา เทศนา • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
30
•
นายปริญญา ศรีวิชาสร้อย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
31
•
นายวรรณเกียรติ รุ่งกลิ่น • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
32
•
จำเนียร คำพา •
33
•
นางสาวนงค์นุช พงษ์เสาร์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
34
•
นางสาวภัสสร ไม้หอม • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
35
•
นางสาวศศิวิมล กลิ่นเอี่ยม • เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
36
•
นางสาวสมคิด ศิริพยัคฆ์ • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
37
•
นางประนอม เชื้ออภัย • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
38
•
นายพิรวัฒน์ รัตนโมรา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
39
•
นางวราภรณ์ ชูควร • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40
•
นางนันท์นภัส บุญเพ็ญ • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
41
•
นายกิติศักดิ์ โพธิ์กระจ่าง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
42
•
นางสาวบังเอิน หน่ายทุกข์ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
43
•
นางวนิดา ศรีภักดี • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานการบัญชี
44
•
นางสาวบังอร หน่ายทุกข์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
45
•
ว่าที่ร.ต.หญิงพันทนา ทองอ่อน • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
46
•
นายจักรินทร์ คงสิบ • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
47
•
นายสมศักดิ์ เหมาะสมัย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการสอน
48
•
นายเสกสรร แก้วสุข • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
49
•
นางปราณีต วรรณทอง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานทวิภาคี
50
•
นางปราณีต ยอดแตง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
51
•
นายขวัญชัย คงเพชรศักดิ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสื่อการสอน
52
•
นายชัช ศรีภักดี • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์
53
•
นายอัครวัฒน์ ใบกว้าง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
54
•
นางไฉน อยู่เย็น • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
55
•
นางสมใจ อยู่สนิท • ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรรม
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
56
•
นางจิราพร ศรีเกตุ • ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
57
•
นายชนัญดร มีมุข • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานทวิภาคี
58
•
นายธนูศักดิ์ อรุณไพร • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
59
•
นางสิริวรรณ วินัยพานิช • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
60
•
นางฐานิตา สุวรรณกูฏ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
61
•
นายขวัญชัย โพธิ์ขวัญ • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
62
•
นายสมบูรณ์ เหมหงษา • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
63
•
นายอดิศร เปลี่ยนดิษฐ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
64
•
นายประเสริฐศักดิ์ ศิริภาพ • ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
65
•
นางจรรยา อารีไทย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
66
•
นายธนากรณ์ จินดารัตน์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตร
67
•
นางสาวใกล้รุ่ง อุ่มอยู่ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
68
•
นายกิตติ อยู่เล่ห์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
69
•
นายสุเทพ อินอุดม • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
70
•
นายบุญมี จันทร์มาก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
71
•
นายสมคิด ฉัตรธัญญกิจ • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
72
•
นายธีระ แพ่งประสิทธิ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
73
Admin Admin • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
74
นางชลอ สุขเกษม • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
75
นางณทิพยรดา เขตต์นคร • เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานการบัญชี
76
นางณัฐสิมา ตามสายลม • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
77
นางณิชยา รัศมี • หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
78
นางนงคราญ ฉัตรธัญญกิจ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
79
นางนงเยาว์ เอี่ยมกลั่น • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
80
นางนพพร พงษ์เสาร์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
81
นางบังอร ฉัตรชัยวัฒนา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
82
นางบังอร ดาสนม
83
นางปรารถนา บุ้งทิม • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
84
นางปิยนันท์ คำชื่น • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
85
นางปิยนุช เวชประสิทธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• ข้าราชการพลเรือน งานพัสดุ
86
นางเพียงแข สุขพร้อม • ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
87
นางมาลี เดชปรอท • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
88
นางวิไลวรรณ์ จันทร์จิตร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการสอน
89
นางส้มกิ่ง เสนาสิงห์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
90
นางสมจิตร ปานดำ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
91
นางสาวกมลรัตน์ คลังใหญ่ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
92
นางสาวกานต์สิรี ธนาสิทธิ์ชโยดม • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
93
นางสาวขนิษฐา แย้มคล้าย • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
94
นางสาวขวัญนภา รัดทุง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
95
นางสาวฐิติรัตน์ อานวัชชกรณ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานหลักสูตร
96
นางสาวทวีสุข สอนน้อย • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
97
นางสาวธนพร ชินพงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
98
นางสาวธัญญาภรณ์ ปลาบู่ทอง • ข้าราชการพลเรือน งานการบัญชี
99
นางสาวธัญวรัตน์ บุญเล็ก • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
100
นางสาวธันยธร ฉุนอิ่ม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท