วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
สรุปผลการตอบแบบสอบถาม เลขที่ 2/2556-9
เรื่อง ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   
โดย งานแนะแนว  จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 4 คน
  1.เพศ   ชาย
หญิง
  2
50.00%
2
50.00%
  2.ประเภทหน่วยงาน /สถานประกอบการ   เอกชน
รัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ
  0
0.00%
4
100.00%
0
0.00%
  4.ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม   ผู้จัดการ/เจ้าของกิจการ
หัวหน้างาน
ฝ่ายบุคคล
  1
25.00%
3
75.00%
0
0.00%
  1.1 มีความรู้ความเข้าใจในงานที่มอบหมายเป็นอย่างดี   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  1
25.00%
1
25.00%
1
25.00%
1
25.00%
0
0.00%
3.50 1.1180 ปานกลาง
  1.2 มีทักษะการทำงานเป็นอย่างดี   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  1
25.00%
1
25.00%
1
25.00%
1
25.00%
0
0.00%
3.50 1.1180 ปานกลาง
  1.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  1
25.00%
3
75.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
4.25 0.4330 มาก
  1.4 สามารถใช้อุปกรณ์ ตามสาขาวิชาชีพได้   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  1
25.00%
0
0.00%
1
25.00%
2
50.00%
0
0.00%
3.00 1.2247 ปานกลาง
  2.1 สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  1
25.00%
2
50.00%
0
0.00%
1
25.00%
0
0.00%
3.75 1.0897 มาก
  2.2 สามารถเรียนรู้งานที่มอบหมาย   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  1
25.00%
1
25.00%
1
25.00%
1
25.00%
0
0.00%
3.50 1.1180 ปานกลาง
  2.3 ความสามารถในการสื่อสารกับผู้ร่วมงานในที่ทำงาน   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  1
25.00%
0
0.00%
2
50.00%
1
25.00%
0
0.00%
3.25 1.0897 ปานกลาง
  2.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  1
25.00%
2
50.00%
0
0.00%
1
25.00%
0
0.00%
3.75 1.0897 มาก
  3.1 เข้าทำงานตรงเวลา   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  1
25.00%
2
50.00%
0
0.00%
1
25.00%
0
0.00%
3.75 1.0897 มาก
  3.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  1
25.00%
3
75.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
4.25 0.4330 มาก
  3.3 มีน้ำใจและสละเวลาในการทำงานอยู่   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
0
0.00%
0
0.00%
4.00 0.7071 มาก
  3.4 ใช้อุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  1
25.00%
3
75.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
4.25 0.4330 มาก
  3.5 ใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  1
25.00%
1
25.00%
1
25.00%
1
25.00%
0
0.00%
3.50 1.1180 ปานกลาง
  4.ท่านมีความพึงพอใจโดยรวม   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  1
25.00%
2
50.00%
0
0.00%
1
25.00%
0
0.00%
3.75 1.0897 มาก
ผลการประเมินภาพรวม เท่ากับ 3.71อยู่ในระดับ มาก

ค่าคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น น้อยที่สุด
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น น้อย
คะแนนค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ปานกลาง
คะแนนค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น มาก
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น มากที่สุด

3.ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ร้านค้า
   1. DAIKIN
   2. Dan-Thai equipment
   3. DDK
   4. Home. PRO
   5. Katsuyama finetech ( thailand ) co.,ltd
   6. Nidec-Copal (Thailand)
   7. NMB MINEBEA
   8. nsk electric.
   9. QpS8Rp http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
   10. Rohm intregratedsystem thailand co.,ltd
   11. Sicคลูลิ่งเซอร์วิส จำกัด
   12. Sicคลูลิ่งเซอร์วิส จำกัด
   13. Solartron Public Company Limited
   14. TPOengineering.co.,ltd/ร้านนายโฟล์กเครื่องดื่ม
   15. Triple three advance technology
   16. Vega automation (2000)
   17. WESTERN DIGITAL
   18. Western digital(Thailand)
   19. yfFIS4 http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
   20. yVGQEB xihhtxcndaec, [url=http://vazhqvkjrauv.com/]vazhqvkjrauv[/url], [link=http://ygnintuduoox.com/]ygnintuduoox[/link], http://efchoozzzuub.com/
   21. กองทัพอากาศ
   22. แดรี่ พลัส จำกัจ
   23. เทคนิคชัยนาท
   24. เทศบาลห้วยกรด ชัยนาท
   25. บ.เอจีซี ไมโครกลาส ประเทศไทย จำกัด
   26. บริษัท 3เอ เทเลคอม จำกัด
   27. บริษัท NMB-Mineber Thai
   28. บริษัท คอนโทรลดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด
   29. บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ จำกัด (สาขาสามชุก 2)
   30. บริษัทซีเกท
   31. ฟรีแล้นท์
   32. ภ.จว.ชัยนาท
   33. ร้านสมหวัง
   34. ร้านอรรถสัณห์แฮร์(www.athasanhair.com)
   35. โรงพยาบาลวัดสิงห์
   36. โรงเรียนปรางค์กู่
   37. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
   38. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
   39. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.นครสวรรค์
   40. สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 พิษณุโลก
   41. สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
   42. หจก.ประมาณแอสโชชิเอทส์
5.จำนวนพนักงานที่จบจากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท และเข้าทำงานที่สถานประกอบการ
   1. -
   2. -
   3. 0
   4. 0
   5. 0
   6. 0
   7. 0
   8. 0
   9. 0
   10. 1
   11. 1
   12. 1
   13. 1
   14. 1
   15. 1
   16. 1
   17. 1
   18. 15คน
   19. 2
   20. 2
   21. 2
   22. 2
   23. 2
   24. 20 คน
   25. 30000
   26. 5
   27. 5000-10000
   28. >10
   29. QpS8Rp http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
   30. yfFIS4 http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
   31. yVGQEB xihhtxcndaec, [url=http://vazhqvkjrauv.com/]vazhqvkjrauv[/url], [link=http://ygnintuduoox.com/]ygnintuduoox[/link], http://efchoozzzuub.com/
5.ข้อเสนอแนะอื่นๆ
   1. อ. มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวหนูเอง และก็เป็นเรื่องความใส่ใจในการเรียนของแต่ล่ะบุคคลด้วย อ.ลองเอาไปประกอบการพิจารณาอีกทีน่ะค่ะ -ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 1.1 มีการถามตอบใน ชม.การเรียนเยอะๆ มีสุ่มถามบ้าง สำหรับคนที่ไม่ค่อยสนใจ (กระตุ้นๆ) และ เปิดโอกาสให้ นร.ได้สอบถามนอกเหนือ ชม.การเรียน (ตลอดเวลาได้ยิ่งดี อิอิ) 1.2 ทักษะเกิดจากการฝึกฝน ควรเน้นการปฎิบัติ การทำงานเป็น team และเปิดโอกาสให้ นร.ที่สนใจฝึกและทดลองปฎิบัตินอกเวลาเรียนได้ 1.3 อาจจะต้องนำเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือข่าวสารในเชิงนวรรตกรรมมาบอกเล่าให้ นร. ฟังเพื่อเป็นการกระตุ้นในการเปิดมุมมองหรือความคิดเพื่อจะได้รังสรรค์สิ่งแปลกๆใหม่ๆ รวมถึงการค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย 1.4 อุปกรณ์ต้องเพียงพอ ต้องมีการทดสอบการใช้อุปกรณ์ต่างๆ คือก่อนที่จะลงปฎิบัติควรจะต้องมีการทดสอบการ setup เครื่อง set ค่า parameter ต่างๆ -ด้านความรู้และความสามารถในการทำงาน ควรจะต้องปรับในเรื่องของการเอาใจใส่ใน นร. ที่อยู่ในกลุ่มค่อนข้างอ่อนหรือยังไม่มีความเข้าใจในการเรียนให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ นร. กลุ่มนี้มีความพยายาม หรือตัว นร.เองอาจจะเข้าใจว่าถูกเพ่งเล่งจาก อ. อยู่ (ภาระจะอยู่ที่ อ. ไหมฮ่ะ^^) -ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ อันนี้ โอเคอยู่แล้วค่ะ เพราะตอนเรียนโดน อ.เคี่ยวเข็ญอยู่เป็นประจำ ปล. อีคุณนาย รุ่น 9 ค่ะ
   2. QpS8Rp http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
   3. yfFIS4 http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
   4. yVGQEB xihhtxcndaec, [url=http://vazhqvkjrauv.com/]vazhqvkjrauv[/url], [link=http://ygnintuduoox.com/]ygnintuduoox[/link], http://efchoozzzuub.com/
   5. ขอชมเชย วิทยาลัย ที่ได้ผลิตคนคุณภาพสู่สังคม เก่งในวิชาไม่พอ ต้องปลูกฝั่งเรื่องจริยธรรมด้วย
   6. ควรสนใจทำงานมากกว่านี้
   7. เจ้าของกิจจการส่วนตัวร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ รับวางระบบLan ให้บริการณ์คอมพิวเตอร์
   8. ทดสอบ
   9. ให้ฝึกการทำงานอย่างจิงจังด้วยตนเอง และสอนให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ
   10. อยากให้เพิ่มเติมในเรื่องของระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ทัศนะคติที่ดีต่องาน ความรับผิดชอบ มารยาท ในด้านทักษะส่วนใหญ่หลายๆที่ก็จะใกล้เคียงกันอยู่เเล้ว ซึ่งค่อนข้างต่ำ
   11. อยากให้มีชม.ปฏิบัติมากกว่าเดิม