วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
สรุปผลการตอบแบบสอบถาม เลขที่ 1/2557-13
เรื่อง ความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558   
โดย งานศูนย์ข้อมูลฯ  จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 4,116 คน
  เพศ   หญิง
ชาย
  1,578
38.34%
2,538
61.66%
  อายุ   46 ปีขึ้นไป
36-45 ปี
26-35 ปี
15-25 ปี
  96
2.33%
74
1.80%
46
1.12%
3,900
94.75%
  กลุ่มผู้ประเมิน   บุคคลทั่วไป
บุคลากรทางการศึกษา
ผู้บริหาร/ครู
นักเรียน นักศึกษา
  130
3.16%
116
2.82%
148
3.60%
3,722
90.43%
  1. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  1,020
24.78%
1,924
46.74%
1,058
25.70%
80
1.94%
34
0.83%
3.93 0.8072 มาก
  2. ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบข้อมูล   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  903
21.94%
2,053
49.88%
1,050
25.51%
79
1.92%
31
0.75%
3.90 0.7808 มาก
  3. ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  921
22.38%
1,989
48.32%
1,104
26.82%
75
1.82%
27
0.66%
3.90 0.7834 มาก
  4. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  1,040
25.27%
2,008
48.79%
972
23.62%
65
1.58%
31
0.75%
3.96 0.7864 มาก
  5.ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  1,033
25.10%
1,875
45.55%
1,099
26.70%
77
1.87%
32
0.78%
3.92 0.8105 มาก
  6. ความน่าสนใจของข้อมูลในฐานข้อมูล   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  915
22.23%
1,977
48.03%
1,113
27.04%
79
1.92%
32
0.78%
3.89 0.7921 มาก
  7. ความหลากหลายของข้อมูล   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  907
22.04%
1,977
48.03%
1,126
27.36%
74
1.80%
32
0.78%
3.89 0.7894 มาก
  8. การใช้งานประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  999
24.27%
1,976
48.01%
1,049
25.49%
67
1.63%
26
0.63%
3.94 0.7821 มาก
  9. ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  912
22.16%
1,945
47.25%
1,131
27.48%
92
2.24%
37
0.90%
3.88 0.8046 มาก
  10. สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  886
21.53%
1,975
47.98%
1,122
27.26%
99
2.41%
35
0.85%
3.87 0.7999 มาก
  11. ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  874
21.23%
1,900
46.16%
1,199
29.13%
110
2.67%
34
0.83%
3.84 0.8103 มาก
  12. ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  884
21.48%
2,032
49.37%
1,087
26.41%
86
2.09%
28
0.68%
3.89 0.7795 มาก
  13. ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  1,028
24.98%
2,022
49.13%
976
23.71%
67
1.63%
24
0.58%
3.96 0.7741 มาก
  14. มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  1,031
25.05%
1,964
47.72%
1,031
25.05%
64
1.55%
27
0.66%
3.95 0.7848 มาก
ผลการประเมินภาพรวม เท่ากับ 3.91อยู่ในระดับ มาก

ค่าคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น น้อยที่สุด
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น น้อย
คะแนนค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ปานกลาง
คะแนนค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น มาก
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น มากที่สุด

ตอนที่ 3 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
   1.
   2.
   3.
   4.
   5.
   6.
   7. -
   8. - - -
   9. -
   10. -
   11. -
   12. -
   13. -
   14. -
   15. -
   16. -
   17. -
   18. -
   19. -
   20. -
   21. -
   22. -
   23. -
   24. -
   25. -
   26. -
   27. -
   28. -
   29. -
   30. -
   31. -
   32. -
   33. -
   34. ---
   35. ..
   36. 555
   37. ]&
   38. ]&
   39. _
   40. EVDy7f http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
   41. h
   42. KPh0Dd kwbakcuzrkfx, [url=http://cbisurllhoki.com/]cbisurllhoki[/url], [link=http://qiqmtqxhxmxk.com/]qiqmtqxhxmxk[/link], http://dthbuayrahdi.com/
   43. w,j,u
   44. ก้อดีคับ
   45. ก่อนที่จะถามคำถามดังกล่าว ม ๑-๑๔ผู้ใข้ข้อมูลก็ต้องได้ใช้ก่อน ยังไม่ไช้เลยก็ถามให้ตอบ แล้วจะตอบอย่างไร
   46. การใช้งานระบบสารสนเทศควรมีการปรับปรุงระบบ WIFI ให้สามารถใช้งานได้ท้่วถึง
   47. กินข้าวหรือยังเป็นห่วง
   48. ข้อมูลไม่ค่อยเป็นปัจจุบัน
   49. ขอให้มีตัวเลือกแบบกดเข้าที่ต้องการได้เลย. บางทีงงมาก
   50. ขอไ้มีการจัดเป็นระบบ
   51. เข้าดูยาก
   52. เข้าแถวเช้าไป
   53. เข้าแถวเช้าไป
   54. เข้ายาก
   55. ควยเรื่องมาก
   56. ควรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
   57. ควรปรับปรุงให้เข้าเช็ดได้ตลอดเวลา
   58. ควรปรับปรุงให้เข้าเช็ดได้ตลอดเวลา
   59. ควิซที่ไม่เกี่ยวกับนักศึกษาขอให้ตัดออกไปเถอะครับ มันช้า
   60. งานดีมาก
   61. จะถามเพื่อ
   62. เชื่อมต่อเน็ตไม่เสถียร
   63. ใช้งานง่ายเเต่มีความซับซ้อนบ้าง
   64. ดี
   65. ดี
   66. ดี
   67. ดี
   68. ดี
   69. ดี
   70. ดี
   71. ดีครับ
   72. ดีครับ
   73. ดีครับ
   74. ดีคะ
   75. ดีคับ
   76. ดีคับ
   77. ดีคับ
   78. ดีทุกประการ
   79. ดีทุกอย่าง
   80. ดีมาก
   81. ดีมาก
   82. ดีมาก
   83. ดีมาก
   84. ดีมาก
   85. ดีมาก
   86. ดีมาก
   87. ดีมาก
   88. ดีมาก
   89. ดีมาก
   90. ดีมาก
   91. ดีมาก
   92. ดีมากคับ
   93. ดีเยี่ยม
   94. ดีแล้ว
   95. ดีแล้ว
   96. ดีหมด
   97. ดีหมดทุกอย่างไม่มีไรเสนอแนะ
   98. ดีอย่างมากเลยละคับสะดวกในการดูในการศึกษาต่างๆ
   99. ดีอยู่แล้ว
   100. ดีเเล้วครับ
   101. ต้องการความครบถ้วนของข้อมูลมากกว่านิ
   102. ติด0ทำไง
   103. ถามได้ดีที่สุด
   104. ่ทาส
   105. ทำการประเมินก่อนเข้าข้อมูลเพื่ออะไร ?
   106. ทำไมเข้าดูไม้ได้
   107. ทุกอย่างโอเคร
   108. นักเรียนไม่มีเรียนวันศุกร์การควรใช้เครื่องหมายอื่นแทนเพราะเข้าไปดูเป็นการขาดเข้าแถวในวันนั้น
   109. น่าจะมีบอกถึงการเรียนการสอนในแต่ละสาขาว่าเรียนยังไงจบไปแล้วจะได้ทำงานประเภทไหน
   110. เน็ตช้า
   111. เน็ตช้า ควรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้เร็วและได้มาตรฐานเหมือนกับระดับมหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วไป จะเข้าเช็คระบบที่ปรึกษาการขาดเรียนก็เข้าไม่ได้
   112. เน็ตช้า
   113. บอกข้อมูลให้มากขึ้น
   114. บอกข้อมูลให้มากขึ้น
   115. บอกข้อมูลให้มากขึ้น
   116. ปรับปรุงระบบให้สามารถเข้าใช้ได้ทั่วถึง ไม่เฉพาะที่ฝ่ายบริหารเท่านั้นที่สามารถใช้ได้
   117. ปานกลาง
   118. มากที่สุด
   119. มีข้อมูลนำเสนอดีครับและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องด้วย
   120. มีระเบียบเรียบร้อยดี
   121. ไม่น่ามีใบแบบสอบถามเรย
   122. ไม่มี
   123. ไม่มี
   124. ไมมี
   125. ไม่มีข้อเสนอแนะอะไร
   126. ไม่มีข้อเสนอแนะ
   127. ไม่มีข้อเสนอแนะ
   128. ไม่มีครับ
   129. ไม่มีครับ
   130. ไม่มีครับ
   131. ไม่มีครับ
   132. ไม่มีครับ
   133. ไม่มีครับ
   134. ไม่มีครับ
   135. ไม่มีครับ
   136. ไม่มีค่ะ
   137. ไม่มีค่ะ
   138. ไม่มีค่ะ
   139. ไม่มีคับ
   140. ไม่มีจร้า สถาบันดีมาก
   141. ไม่มีปัญหาใดๆ ครับ
   142. ไม่มีปัญหาใดๆๆ
   143. ไม่มีปัญหาเลย
   144. ไม่มีปัญหา
   145. ไม่มีปัญหา
   146. ไม่มีปันหา
   147. ไม่มีรูปในเพจ บริการข้อมูลนักศึกษา
   148. ไม่มีอะไรที่จะเสนอ ดีหมดครบถ้วน
   149. ไม่มี
   150. ไม่มี
   151. ไม่มี
   152. ไม่มี
   153. ไม่มี
   154. ไม่มี
   155. ไม่มี
   156. ไม่มี
   157. ไม่มี
   158. ไม่มี
   159. ไม่มี
   160. ไม่มี
   161. ไม่มี
   162. ไม่มี
   163. ไม่มี
   164. ไม่มี
   165. ไม่มี
   166. ไม่มี
   167. ไม่มี
   168. ไม่มี
   169. ไม่มี
   170. ไม่มี
   171. ไม่มี
   172. ไม่มี
   173. ไม่มี
   174. ไม่มี
   175. ไม่มี
   176. ไม่มี
   177. ไม่มี
   178. ไม่มี
   179. ไม่มี
   180. ไม่มี
   181. ไม่มี
   182. ไม่มี
   183. ไม่มี
   184. ไม่มี
   185. ไม่มี
   186. ไม่มี
   187. ไม่มี
   188. ไม่มี
   189. ไม่มี
   190. ไม่มี
   191. ไม่มี
   192. ไม่มี
   193. ไม่มี
   194. ไม่มี
   195. ไม่มี
   196. ไม่มี
   197. ไม่มี
   198. ไม่มี
   199. ไม่มี
   200. ไม่มี
   201. ไม่มี
   202. ไม่มี
   203. ไม่มี
   204. ไม่มี
   205. ไม่มี
   206. ไม่มี
   207. ไม่มี
   208. ไม่มี
   209. ไม่มี
   210. ไม่มี
   211. ไม่มี
   212. ไม่มี
   213. ไม่มี
   214. ไม่มี
   215. ไม่มี
   216. ไม่มี
   217. ไม่มี
   218. ไม่มี
   219. ไม่มี
   220. ไม่มี
   221. ไม่มี
   222. ไม่มี
   223. ไม่รู้ดิ
   224. ยังไม่มี
   225. ระบบน่าจะเร็วกว่านี้
   226. ระบบล่มบ่อย
   227. ระบบเสียบ่อย
   228. ระบบห่วยมาก
   229. รูปแบบของหน้าเว็ปเพจยังใช้งานค่อนข้างยากอยู่พอสมควร สำหรับนักศึกษา
   230. สนามเปียกไปหน่อยค่ะ อิอิ
   231. หน้าจะสะดวกกว่านี้
   232. ห้องน้ำมันต่ำไป
   233. หาข้อมูลบางอย่างได้ยาก นักเรียนไหม่หรือมือไหม่อาจจะงง
   234. อยากดู
   235. อยากให้จัดเป็นหมวดหมู่ที่เข้าใจได้มากกว่านี้
   236. อยากให้ดูแล ให้ำร้องใช่งานอยู่เสมอ และใช้เวลาแก้ไขปัญหาระบบน้อยกว่านี้
   237. อยากให้ระบบเข้าง่ายกว่านี้
   238. อยากให้ระบบแสดงความประพฤติของนักศึกษาค่ะ
   239. อยากให้อัพเดทแต่ละสาขาวิชาเพื่อสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลได้ตรงตามความต้องการ
   240. อย่ามีเรื่องกัน
   241. อะไรงง
   242. าำิไ้ฟ
   243. ้