วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
สรุปผลการตอบแบบสอบถาม เลขที่ 2/2559-10
เรื่อง ความพึงพอใจสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2559   
โดย ศูนย์ข้อมูล  จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 4,054 คน
  เพศ   หญิง
ชาย
  1,554
38.33%
2,500
61.67%
  อายุ   46 ปีขึ้นไป
36-45 ปี
26-35 ปี
15-25 ปี
  96
2.37%
73
1.80%
45
1.11%
3,840
94.72%
  กลุ่มผู้ประเมิน   บุคคลทั่วไป
บุคลากรทางการศึกษา
ผู้บริหาร/ครู
นักเรียน นักศึกษา
  130
3.21%
112
2.76%
147
3.63%
3,665
90.40%
  1. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  1,004
24.77%
1,896
46.77%
1,043
25.73%
77
1.90%
34
0.84%
3.93 0.8069 มาก
  2. ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบข้อมูล   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  890
21.95%
2,022
49.88%
1,036
25.56%
75
1.85%
31
0.76%
3.90 0.7802 มาก
  3. ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  910
22.45%
1,959
48.32%
1,086
26.79%
72
1.78%
27
0.67%
3.90 0.7833 มาก
  4. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  1,030
25.41%
1,974
48.69%
957
23.61%
62
1.53%
31
0.76%
3.96 0.7867 มาก
  5.ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  1,019
25.14%
1,846
45.54%
1,080
26.64%
77
1.90%
32
0.79%
3.92 0.8117 มาก
  6. ความน่าสนใจของข้อมูลในฐานข้อมูล   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  902
22.25%
1,948
48.05%
1,093
26.96%
79
1.95%
32
0.79%
3.89 0.7931 มาก
  7. ความหลากหลายของข้อมูล   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  894
22.05%
1,947
48.03%
1,109
27.36%
72
1.78%
32
0.79%
3.89 0.7897 มาก
  8. การใช้งานประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  984
24.27%
1,947
48.03%
1,032
25.46%
65
1.60%
26
0.64%
3.94 0.7843 มาก
  9. ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  898
22.15%
1,914
47.21%
1,116
27.53%
89
2.20%
37
0.91%
3.87 0.8069 มาก
  10. สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  873
21.53%
1,947
48.03%
1,103
27.21%
96
2.37%
35
0.86%
3.87 0.8018 มาก
  11. ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  861
21.24%
1,872
46.18%
1,180
29.11%
107
2.64%
34
0.84%
3.84 0.8124 มาก
  12. ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  872
21.51%
2,001
49.36%
1,070
26.39%
83
2.05%
28
0.69%
3.89 0.7816 มาก
  13. ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  1,014
25.01%
1,994
49.19%
957
23.61%
65
1.60%
24
0.59%
3.96 0.7761 มาก
  14. มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  1,013
24.99%
1,939
47.83%
1,011
24.94%
64
1.58%
27
0.67%
3.95 0.7872 มาก
ผลการประเมินภาพรวม เท่ากับ 3.91อยู่ในระดับ มาก

ค่าคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น น้อยที่สุด
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น น้อย
คะแนนค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ปานกลาง
คะแนนค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น มาก
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น มากที่สุด

ตอนที่ 3 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ