วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
สรุปผลการตอบแบบสอบถาม เลขที่ 1/2560-1
เรื่อง แบบสอบถาม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อการสอน Online ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ด้วยโปรแกรม Captivate และเทคโนโลยีเสมือนจริง(AR) วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 - 20.00น. ณ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   
โดย ฝ่ายประเมินผลงานวิจัย วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 114 คน
  1.เพศ   ชาย
หญิง
  72
63.16%
42
36.84%
  2.อายุ   20-29 ปี
30-39 ปี
40 ปีขึ้นไป
  57
50.00%
16
14.04%
41
35.96%
  3.ระดับการศึกษา   ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
  68
59.65%
45
39.47%
1
0.88%
  4.สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยี   การก่อสร้าง
ยานยนต์
ไฟฟ้า
การบัญชี
แม่พิมพ์
อื่นๆ
  11
9.65%
9
7.89%
34
29.82%
14
12.28%
11
9.65%
35
30.70%
  7.ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการอบรมฯ   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  30
26.32%
40
35.09%
36
31.58%
5
4.39%
3
2.63%
3.78 0.9712 มาก
  8.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการอบรมฯ   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  12
10.53%
51
44.74%
44
38.60%
4
3.51%
3
2.63%
3.57 0.8268 มาก
  9.การจัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  26
22.81%
40
35.09%
40
35.09%
5
4.39%
3
2.63%
3.71 0.9526 มาก
  10.เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  39
34.21%
31
27.19%
38
33.33%
3
2.63%
3
2.63%
3.88 1.0012 มาก
  11.สื่อที่ใช้ในการประกอบคำบรรยาย   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  31
27.19%
40
35.09%
36
31.58%
4
3.51%
3
2.63%
3.81 0.9632 มาก
  12.สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการเรียนการสอน   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  31
27.19%
41
35.96%
35
30.70%
4
3.51%
3
2.63%
3.82 0.9603 มาก
  13.ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ   มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
SD ระดับผลการประเมิน
  34
29.82%
34
29.82%
39
34.21%
4
3.51%
3
2.63%
3.81 0.9901 มาก
ผลการประเมินภาพรวม เท่ากับ 3.77อยู่ในระดับ มาก

ค่าคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น น้อยที่สุด
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น น้อย
คะแนนค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ปานกลาง
คะแนนค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น มาก
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น มากที่สุด

5.สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีอื่น กรุณากรอกที่นี่
   1. 55+
   2. a2efJN jpyqavelcctd, [url=http://abzcinuzbnkr.com/]abzcinuzbnkr[/url], [link=http://yadhuakntmtx.com/]yadhuakntmtx[/link], http://epabnxiarpvg.com/
   3. dKSWg8 http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
   4. HDypgx ryjxkmkznktw, [url=http://sewpxewlejbh.com/]sewpxewlejbh[/url], [link=http://qqtarhugfgfe.com/]qqtarhugfgfe[/link], http://balqlwrockul.com/
   5. It
   6. pMtf70 http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
   7. WJnyv1 tvwjjqwzrtog, [url=http://lhafiapvbhuy.com/]lhafiapvbhuy[/url], [link=http://mjvghlygbtha.com/]mjvghlygbtha[/link], http://sgthwwmuphqx.com/
   8. การตลาด
   9. การตลาด
   10. การตลาด
   11. การตลาด
   12. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   13. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   14. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   15. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   16. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   17. ทักษะชีวิต
   18. เทคนิคยานยนต์
   19. เทคนิคอุตสาหกรรม
   20. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   21. เทคโนโลยีสารสนเทศ
   22. ยานยนต์
   23. สามัญสัมพันธ์
   24. สารสนเทศ
   25. อิเล็กทรอนิกส์
   26. อิเล็กทรอนิกส์
6.สังกัดสถานศึกษา
   1. 55+
   2. a2efJN jpyqavelcctd, [url=http://abzcinuzbnkr.com/]abzcinuzbnkr[/url], [link=http://yadhuakntmtx.com/]yadhuakntmtx[/link], http://epabnxiarpvg.com/
   3. dKSWg8 http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
   4. HDypgx ryjxkmkznktw, [url=http://sewpxewlejbh.com/]sewpxewlejbh[/url], [link=http://qqtarhugfgfe.com/]qqtarhugfgfe[/link], http://balqlwrockul.com/
   5. pMtf70 http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
   6. WJnyv1 tvwjjqwzrtog, [url=http://lhafiapvbhuy.com/]lhafiapvbhuy[/url], [link=http://mjvghlygbtha.com/]mjvghlygbtha[/link], http://sgthwwmuphqx.com/
   7. เทคนิคชัยนาท
   8. เทคนิคสิงห์บุรี
   9. วท.ชัยนาท
   10. วท.ลพบุรี
   11. วท.ลพบุรี
   12. วิทยาลเทคนิคชัยนาท
   13. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
   14. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
   15. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
   16. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
   17. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
   18. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
   19. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
   20. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
   21. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
   22. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
   23. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
   24. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
   25. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
   26. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
   27. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
   28. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
   29. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
   30. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
   31. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
   32. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
   33. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
   34. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
   35. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
   36. วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
   37. วิทยาลัยเทคยิคชัยนาท
   38. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
   39. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
   40. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
   41. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
   42. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
   43. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
   44. วืทยาลัยเทคนิคชัยนาท
   45. วฺเทคนิคสิงห์บุรี
ตอนที่ 3 ท่านต้องการให้สถาบันมีการจัดอบรมเรื่องอะไร
   1. 55+
   2. a2efJN jpyqavelcctd, [url=http://abzcinuzbnkr.com/]abzcinuzbnkr[/url], [link=http://yadhuakntmtx.com/]yadhuakntmtx[/link], http://epabnxiarpvg.com/
   3. AR
   4. AR เต็มรูปแบบ
   5. Captivate Advance
   6. dKSWg8 http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
   7. HDypgx ryjxkmkznktw, [url=http://sewpxewlejbh.com/]sewpxewlejbh[/url], [link=http://qqtarhugfgfe.com/]qqtarhugfgfe[/link], http://balqlwrockul.com/
   8. php Java Mobile application Visual studio Linux server Moodle
   9. pMtf70 http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
   10. WJnyv1 tvwjjqwzrtog, [url=http://lhafiapvbhuy.com/]lhafiapvbhuy[/url], [link=http://mjvghlygbtha.com/]mjvghlygbtha[/link], http://sgthwwmuphqx.com/
   11. ต้องการ
   12. โปรแกรม Unity
   13. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   14. เรื่องความปลอดภัยในการเรียนภาคปฏิบัติ
   15. วิชาชีพ
   16. อบรมโปรแกรม Unity และ moodle
   17. อบรมสร้าง AR ด้วย Unity
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
   1. 55+
   2. a2efJN jpyqavelcctd, [url=http://abzcinuzbnkr.com/]abzcinuzbnkr[/url], [link=http://yadhuakntmtx.com/]yadhuakntmtx[/link], http://epabnxiarpvg.com/
   3. dKSWg8 http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
   4. HDypgx ryjxkmkznktw, [url=http://sewpxewlejbh.com/]sewpxewlejbh[/url], [link=http://qqtarhugfgfe.com/]qqtarhugfgfe[/link], http://balqlwrockul.com/
   5. pMtf70 http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
   6. WJnyv1 tvwjjqwzrtog, [url=http://lhafiapvbhuy.com/]lhafiapvbhuy[/url], [link=http://mjvghlygbtha.com/]mjvghlygbtha[/link], http://sgthwwmuphqx.com/
   7. ควรจัดอบรมทุกวิทยาลัย
   8. ปรับปรุงคอมที่ใช้ในการอบรมพร้อมกับความเร็วInternet
   9. ปรับปรุงคอมที่ใช้ในการอบรมพร้อมกับความเร็วInternet
   10. เพิ่มเวลาในการอบรมพื่อให้มีโอกาสฝึกมากขึ้นค่ะ
   11. ไม่มี
   12. ระยะเวลาในการอบรมน้อยเกินไป วิทยากรบรรยายเข้าใจง่าย ควรจัดอย่างน้อย 5 วัน
   13. สนุกมาก
   14. อยากให้มีจัดอบรมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง เพื่อพัฒนาครู พัฒนาองค์กร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
   15. อยากให้มีอบรมบ่อยๆ