วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
แบบสอบถามเลขที่ 2/2556-9
ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
โดย งานแนะแนว