วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
แบบสอบถามเลขที่ 1/2560-1
แบบสอบถาม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
การสร้างสื่อการสอน Online ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ด้วยโปรแกรม Captivate
และเทคโนโลยีเสมือนจริง(AR)
วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 - 20.00น.
ณ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
โดย ฝ่ายประเมินผลงานวิจัย วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี