รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวส ทวิภาคี จาก สถานประกอบการ สาขา เทคนิคยานยนต์(ทวิ)
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2019501003   นายฐนกร    อยู่ระหัส   
2  2019501004   นายนครินทร์    จินดาธรรม