รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ระดับ ปวส. จาก ม.6/ปวช. ต่างสาขา สาขา อาหารและโภชนาการ(ม6.)
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2020414001   นางสาวมัลลิกา    หนูไทย   
2  2020414002   นางสาววิชญาต    ฉุนเทศ