รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ระดับ ปวส. จาก ม.6/ปวช. ต่างสาขา สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ม.6)
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2020413001   นางสาวอารยา    กาฬภักดี   
2  2020413002   นางสาวเพ็ญนภา    แตงสุข