รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวส. จาก ม.6/ปวช. ต่างสาขา สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ม.6)
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2019413039   นางสาวกนิษฐา    ด้วงไทย   
2  2019413040   นางสาววิภัสราพร    อ่วมเสน   
3  2019413042   นางสาวอรวรรณ    กล่องเนียม