รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ระดับ ปวส. จาก ม.6/ปวช. ต่างสาขา สาขา การจัดการทั่วไป(ม.6)
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2020412001   นางสาวฐิติมา    วงษ์เงิน   
2  2020412002   นางสาวจุฑามาศ    สอนเถื่อน