รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวส. จาก ม.6/ปวช. ต่างสาขา สาขา การจัดการทั่วไป(ม.6)
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2019412021   นางสาวณัชชา    สมคิด   
2  2019412022   นายพิพัฒน์    อินสุข