รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวส. จาก ม.6/ปวช. ต่างสาขา สาขา อุตสาหกรรมการผลิต(ม6.)
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2019409039   นายสุบรรณ    มณีรอด