รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ระดับ ปวส. จาก ม.6/ปวช. ต่างสาขา สาขา อุตสาหกรรมการผลิต(ม6.)
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  0   นายจักรกฤษณ์    จิตรจำนง   
2  0   นายพรพิสุทธิ์    ใจแสน   
3  0   นางสาวศสิกร    คุ้มสอาด   
4  2020409001   นายกฤตภาส    เพียรใจ   
5  2020409002   นายจักรกฤษณ์    แตงฉ่ำ   
6  2020409003   นายธนรัชต์    ไม้คำ   
7  2020409004   นายเมธี    อินทร์ขำ   
8  2020409005   นางสาววิชญาพร    ภายอุ้ม   
9  2020409008   นายอัฐวาที    แสงจันทร์   
10  2020409010   นางสาวสลินทพย์    อ่วมคำ   
11  2020409011   นายสุรจัณต์    โพธิ์ตุ่น   
12  2020409012   นายอนุชา    สหชัยรัตน์   
13  2020409013   นายธนดล    อินเฉียน   
14  2020409014   นายกำพล    ปริญญานุสสรณ์   
15  2020409015   นายสุรศักดิ์    โคกกรุ่น