รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวส. จาก ม.6/ปวช. ต่างสาขา สาขา เทคนิคการก่อสร้าง(ม6.)
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2019408024   นายบรรพต    ชุ่มมา