รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ระดับ ปวส. จาก ม.6/ปวช. ต่างสาขา สาขา เทคนิคการก่อสร้าง(ม6.)
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2020408001   นายรักษ์พงค์    ละมุนมอญ   
2  2020408002   นางสาวน้ำฝน    เงินแจ้ง   
3  2020408003   นายสุรศักดิ์    โพธ์บ่าย   
4  2020408004   นายอาทิตย์    เย็นสุข