รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ระดับ ปวส. จาก ม.6/ปวช. ต่างสาขา สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(ม.6)
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2020407001   นางสาวปาณิศา    ใจแสน   
2  2020407002   นางสาวจิราภา    รอดสม