รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวส. จาก ม.6/ปวช. ต่างสาขา สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(ม.6)
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2019407028   นางสาววัลย์ลดา    วณิชย์วโรดมภ์