รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวส. จาก ม.6/ปวช. ต่างสาขา สาขา เครื่องมือกล(ม.6)
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2019403021   นายกิตติภัฎ    วงศ์สิงห์   
2  2019403033   นายชาคร    เกตุคง   
3  2019403034   นางสาวฐิติมา    วรกูล   
4  2019403035   นายฉันทัช    ยิ้มคุณ