รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวส. จาก ม.6/ปวช. ต่างสาขา สาขา เทคนิคยานยนต์(ม.6)
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2019401023   นายสุวพัชร    ไวว่อง   
2  2019401024   นายสหรัฐ    บุญพึ่ง   
3  2019401025   นายธนบัตร    จันทร์กลับ