รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ระดับ ปวส. จาก ม.6/ปวช. ต่างสาขา สาขา เทคนิคยานยนต์(ม.6)
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2020401001   นางสาวธนิษฐา    เฉยทิม   
2  2020401003   นางสาวณัฐวดี    ประจง