รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ระดับ ปวส. จาก ปวช. จบตรงสาขางาน สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2020313001   นางสาวชาญณรงค์    โชติวงห์   
2  2020313002   นางสาวบัวสวรรค์    นัยเนตร   
3  2020313003   นางสาวปวันรัตน์    หนูเมือง