รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวส. จาก ปวช. จบตรงสาขางาน สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2019313009   นายอำนาจ    เอกนิล   
2  2019313015   นางสาวมนทกานติ์    ศรีทิพย์