รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวส. จาก ปวช. จบตรงสาขางาน สาขา การตลาด
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2019311014   นางสาวดวงกมล    ชื่นนิ่ม