รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวส. จาก ปวช. จบตรงสาขางาน สาขา เทคนิคการก่อสร้าง
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2019308007   นายนิธิศ    สารฤทธิ์