รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวส. จาก ปวช. จบตรงสาขางาน สาขา ติดตั้งไฟฟ้า
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2019305022   นายพีรเจตน์    บุญเลิศ   
2  2019305024   นายพงศธร    ทองขวัญ   
3  2019305025   นายอนุชา    สหชัยรัตน์