รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ระดับ ปวส. จาก ปวช. จบตรงสาขางาน สาขา ติดตั้งไฟฟ้า
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2020305001   นายตรีปารมี    พรหมวอน   
2  2020305002   นายชัชพงค์    วัสธูป   
3  2020305003   นายกีรติ    พูลนารถ   
4  2020305004   นายทักษ์ดนัย    ควรบุปผา   
5  2020305005   นายสิทธิพล    ผลดก   
6  2020305006   นายปรัตถกร    เทียนนุ่ม