รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ระดับ ปวส. จาก ปวช. จบตรงสาขางาน สาขา เครื่องมือกล
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2020402001   นายทนันชัย    บุญชื่น