รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวส. จาก ปวช. จบตรงสาขางาน สาขา เครื่องมือกล
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2019302007   นายอดิศักดิ์    แก้วคง   
2  2019302008   นายอำนวยชัย    ช่วยสุด   
3  2019302009   นายเมธัส    มากลัน