รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวส. จาก ปวช. จบตรงสาขางาน สาขา เทคนิคยานยนต์
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2019301018   นายจตุภูมิ    ดุษฎีทวีวงศ์