รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ระดับ ปวส. จาก ปวช. จบตรงสาขางาน สาขา เทคนิคยานยนต์
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2020401002   นายณัฐวุฒฺิ    พุกมาก