รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวช. ทวิภาคี จาก สถานประกอบการ สาขา ยานยนต์(ทวิ)
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2019201002   นายนภัทร    รักดี   
2  2019201004   นายพุฒิพร    ศรีคะ   
3  2019201010   นายชัยกร    สมหวัง   
4  2019201014   นายสุกฤษฎิ์    สังข์เงิน   
5  2019201017   นายธนกฤต    หลวงวิชัย