รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ระดับ ปวช. ปกติ จาก ม.3 สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2020113001   นางสาวอัจฉรา    ปานนิยม   
2  2020113002   นายพชรพล    สุขชื่น   
3  2020113003   นายจิณณพัตร    ล่าสรวย   
4  2020113004   นางสาวกัญญาพัชร    ทองรอด   
5  2020113005   นายณัฐภัทร    โกตัน   
6  2020113006   นายณัธมนต์    คล้ายหลิม   
7  2020113007   นายวีรภัทร    เชี่ยวศิริถาวร   
8  2020113008   นางสาวกลัยาณี    อินสุ่ม   
9  2020113009   นางสาวสิริวรรณ    คล้ายนิ่ม   
10  2020113010   นางสาวลักษมณ    พูลวิจารณ์   
11  2020113011   นางสาวสิริมนต์    อุทัยกลาย   
12  2020113012   นางสาวเพียงฟ้า    โยลัย   
13  2020113013   นายอนุชิต    แก้วสิงห์