รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ระดับ ปวช. ปกติ จาก ม.3 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2020112001   นางสาวธิดาภรณ์    บุญไทย   
2  2020112002   นางสาวเทพนรินทร์    เขียวพึฒ   
3  2020112003   นายวีรพงศ์    ช้างจันทร์   
4  2020112004   นางสาววาสนา    ทับเรือง   
5  2020112005   นางสาวพิมลพัชร    อินทร์จันทร์   
6  2020112006   นางสาวภูริชญา    คุ่ยเจริญ   
7  2020112007   นางสาววราลี    แก้วนิสัย   
8  2020112008   นางสาวศศิกานต์    นุชมา   
9  2020112009   นางสาวพิมภาพร    คุ้มสา   
10  2020112010   นางสาวธนัญญา    ปั้นมูล   
11  2020112013   นายอดิเทพ    บุญเมือง   
12  2020112014   นางสาวจิรัชยา    พูลเทียบรัตน์   
13  2020112015   นางสาวอนัญญา    แป้นบูชา   
14  2020112016   นางสาวชนิสรา    พวงสมบัติ   
15  2020112017   นายหริวงศ์    อ่อนทอง   
16  2020112018   นายพีรวัฒน์    ทองสุ่ม   
17  2020112019   นางสาวพลอยชมพู    ประภากรวิไล   
18  2020112020   นายนันทิพัฒน์    นิ่มนวล   
19  2020112021   นางสาวสุภัสสร    รอดคิม   
20  2020112022   นางสาวณัฐพร    เผือกผ่อง   
21  2020112023   นางสาวอัญชิษา    ปิ่นสุข   
22  2020112024   นางสาววณิชยา    ธนารักษ์โกศล   
23  2020112025   นางสาวหทัยชนก    พิทักษ์พูลศิลป์   
24  2020112026   นางสาวศิริวิภาวรรณ    มีโสภณ   
25  2020112027   นางสาวธวิลรัตน์    นันพิลา   
26  2020112028   นางสาวบัณฑิตา    ภักดี   
27  2020112029   นางสาวเบญญาภา    หลวงจันทร์   
28  2020112030   นางสาวสุภัสสร    มาเทศ   
29  2020112031   นางสาวณัฐณิชา    บังทอง   
30  2020112032   นางสาวศรัญย์พร    ยอดทหาร   
31  2020112033   นางสาวธิตยา    ครุธฉ่ำ   
32  2020112034   นางสาวธีีรภัทร์    เขื่อนเพชร   
33  2020112035   นางสาวลลิตา    เสร็จธุระ   
34  2020112036   นางสาวณิชกมล    พักผ่อน   
35  2020112037   นางสาวพิตณ์พันท์    มาลัยพิศ   
36  2020112039   นายชาติชาย    กสิกรรม