รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวช. ปกติ จาก ม.3 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2019112045   นายกิรติ    ชวดนุช   
2  2019112070   นางสาวสิวพร    กลิ่นผึ้ง   
3  2019112071   นายชินวัตร    หมอยาเก่า   
4  2019112072   นายจิรายุ    แสงโต   
5  2019112073   นางสาวศิริพร    ลบเมฆ   
6  2019112074   นายธีรภัทร    นำมะโนสิทธิ์   
7  2019112075   นางสาวฐิติมา    น้อยหร่าย   
8  2019112076   นายเสฏฐนันท์    นรานาน