รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวช. ปกติ จาก ม.3 สาขา การตลาด
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2019110015   นางสาวกัณฐิกา    แตงฉ่ำ