รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ระดับ ปวช. ปกติ จาก ม.3 สาขา การตลาด
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2020110001   นางสาววริศรา    ขวัญเผือก   
2  2020110002   นางสาวบุษกร    คชวงษ์   
3  2020110003   นางสาวอาทิตยา    คำอ้าย   
4  2020110004   นางสาวชนิการต์    เต่าให้   
5  2020110005   นางสาวกานต์สินี    นุชเงิน   
6  2020110006   นางสาวกษิรา    แจ้งปลี่ยน   
7  2020110007   นางสาววรกานต์    พิชิ